Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Kolegium Nauk Medycznych
Uniwersytet Rzeszowski
 • Miejsce: Rzeszów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o kulturze fizycznej

Nasze wymagania

 • Tytuł zawodowy magistra wychowania fizycznego.
 • Udokumentowane umiejętności i kompetencje w zakresie: przeprowadzania badań wysiłkowych z wykorzystaniem ergospirometru przenośnego lub stacjonarnego.
 • Udokumentowane umiejętności i kompetencje w zakresie: przeprowadzania badań biomechanicznych z wykorzystaniem platform dynamograficznych, EMG oraz systemów wizyjnych.
 • Udokumentowane umiejętności i kompetencje w zakresie: biomechanicznej analizy chodu i biegu.
 • Udokumentowane uprawnienia Instruktora Lekkiej Atletyki - Licencja Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
 • Udokumentowane uprawnienia trenera personalnego lub trenera przygotowania motorycznego.
 • Biegła znajomość obsługi komputera.
 • Dobra znajomość języka angielskiego.
 • Udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów badawczych w jednostkach naukowych.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć na kierunku wychowanie fizyczne, zajęcia z zakresu lekkoatletyki
 • Współudział w pracy naukowo- badawczej i organizacyjnej Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • życiorys naukowy (CV),
 • kwestionariusz osobowy,
 • autoreferat,
 • informacja o dorobku dydaktycznym, badawczym i organizacyjnym,
 • wykaz publikacji,
 • 2 opinie profesorów lub doktorów habilitowanych o kandydacie w przypadku konkursu na stanowisko asystenta i adiunkta,
 • oświadczenie kandydata, że UR będzie jego podstawowym miejscem pracy,
 • oświadczenie kandydata o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. 2021, poz. 478 z późn. zm.),
 • poświadczenie lub informacja o poziomie znajomości języka angielskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (dyplom doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora oraz dyplom magistra lub dyplom równorzę dny, dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku (w zakresie) Ratownictwa medycznego),
 • inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w pracy naukowej i zawodowej wymienione w otwartym naborze,

Załączniki