Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki socjologiczne

Opis stanowiska

Konkurs wieloetapowy na zatrudnienie asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Rektor
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza konkurs wieloetapowy na zatrudnienie
asystenta badawczo-dydaktycznego

[Konkurs 5]
INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Katedra Socjologii, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny
DZIEDZINA: nauki społeczne lub humanistyczne
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki socjologiczne
DATA OGŁOSZENIA: 01.01.2024r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.01.2024r.
OKRES ZATRUDNIENIA: 2 lata z możliwością przedłużenia zatrudnienia
SŁOWA KLUCZOWE: nauki socjologiczne, socjologia

Nasze wymagania

 • - posiadanie tytułu magistra i/lub stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki socjologiczne;
 • - zainteresowania naukowe i dydaktyczne oraz zdolność do ich rozwijania;
 • - posiadanie udokumentowanej co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego lub innego języka kongresowego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych;
 • - posługiwanie się językiem polskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami w tym języku;
 • - pełna dyspozycyjność.

Zakres obowiązków

 • W załączniku znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące niniejszego postępowania konkursowego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW;
 • 2) kwestionariusz osobowy (druk wydaje sekretariat Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW lub kontakt e-mail);
 • 3) życiorys naukowy (autoreferat) oraz CV;
 • 4) oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druk wydaje sekretariat Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW lub kontakt e-mail);
 • 5) kopia dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem w Biurze Organizacyjnym SGGW/odpis dyplomu/zaświadczenie dokumentu potwierdzającego nadanie tytułu zawodowego magistra i /lub stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych (dyscyplina nauki socjologiczne lub socjologia);
 • 6) wykaz osiągnięć naukowych, w tym wykaz publikacji naukowych wraz z liczbą punktów, a w sytuacji posiadania doświadczenia w pracy dydaktycznej również wykaz dorobku dydaktycznego;
 • 7) oświadczenie kandydata lub kopia zaświadczenia (certyfikatu) potwierdzającego co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego lub innego języka kongresowego;
 • 8) ostatnia ocena Komisji Oceniającej (dotyczy pracowników SGGW).

Załączniki