Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Politechnika Świętokrzyska
 • Miejsce: Kielce
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • matematyka

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych. Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia zajęć z przedmiotów analiza matematyczna, algebra, równania różniczkowe, logika, metody numeryczne. Ponadto powinien wykazywać predyspozycje do rozwoju naukowego jak również zamiłowanie do pracy z młodzieżą. Dokumenty kandydatów należy składać do dnia 31.01.2024 r. na adres wskazany w formularzu.

Nasze wymagania

 • posiada ukończone studia stopnia pierwszego i drugiego na kierunku matematyka
 • posiada ukończone studia wyzsze z wynikiem conajmniej dobrym
 • posiada zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej w obszarze matematyki i matematyki stosowanej, wykazuje się samodyscypliną, kreatywnością i samodzielnością w pracy, umiejętnoscią współpracy w grupie
 • wykazuje się znajomością języka angielskiego na poziomie komunikatywnym umożliwiającym studiowanie literatury oraz redagowanie artykułów naukowych
 • wykazuje się biegłą znajomością języka polskiego

Zakres obowiązków

 • kształcenie i wychowywanie studentów
 • prowadzenie zajeć dydatktycznych ujętych w planach studiów, zgodnie z obowiązujacym rocznym wymiarem zajęć dydaktycznych oraz prowadzenie innych zajęć dydaktycznych: przeprowadzanie zaliczeń, sprawdzanie prac kontrolnych, uczestniczenie w prowadzeniu egzaminów, itp.
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni
 • stałe podnoszenie kompetencji
 • uczestnicwo w badaniach i działalnosci o charakterze naukowo-technicznym
 • wspieranie odpłatnej działalności badawczo-rozwojowej na rzecz przedsiębiorstw
 • wspieranie działalności naukowej studentów
 • wykonywanie innych poleceń słuzbowych wydanych przez bezpośredniego przełożżonego zwiazanych z pracą zawodową i zadaniami służbowymi

Oferujemy

 • zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Prawo o szkolnictwie wyższym
 • kwestionariusz osobowy
 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej
 • życiorys z uwzględnieniem ewentualnego dorobku dydaktycznego i naukowego oraz innych osiągnięć związanych z pracą na uczelni
 • odpis dyplomu ukończenia matematycznych studiów magisterskich

Załączniki