Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Pedagogiki
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Nasze wymagania

 • • dziedzina/dyscyplina w której kandydat ma prowadzić działalność naukową: n. społeczne - pedagogika
 • • minimum tytuł zawodowy magistra
 • • posiadać dyplom ukończenia studiów z pedagogiki. Dodatkowym atutem będzie ukończenie studiów na kierunku praca socjalna
 • • posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Preferowane będą osoby posiadające doświadczenie zawodowe w pracy z osobami doświadczającymi różnego rodzaju problemów i trudności życiowych, w tym kryzysów;
 • • biegła znajomość j. polskiego w mowie i piśmie, znajomość j. angielskiego na poziomie bardzo dobrym

Mile widziane

 • Komunikatywność
 • otwartość
 • zaangażowanie
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy metodą warsztatową

Zakres obowiązków

 • • prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami studiów pierwszego stopnia na pracy socjalnej
 • • prowadzenie działalności naukowej, w tym w szczególności realizacja badań w ramach potencjału badawczego uczelni, zgodnie z polityką określoną przez prorektora właściwego do sprawa nauki i właściwego kierownika Zakładu;
 • • uczestnictwo w pracach organizacyjnych Instytutu i Zakładu
 • • podnoszenie kwalifikacji i udział w szkoleniach
 • • realizacja zajęć dydaktycznych z zakresu warsztatów umiejętności rozwiązywania problemów (praca z przypadkiem, kontrakt socjalny), podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach – trening (PSR), pracy socjalnej z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • deklarację przystąpienia do konkursu - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie -http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • odpis dyplomu mgr oraz jeżeli kandydat posiada dr i dr hab.
 • • deklaracja podstawowego miejsca pracy http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się na stronie APS - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/409/instrukcje-w-sprawie-zatrudnienia

Załączniki