Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

brk@ue.katowice.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Miejsce: Katowice
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Badań Strategicznych i Regionalnych na Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: kształceniem studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą, w tym współpracą z placówkami naukowymi oraz podmiotami otoczenia biznesowego w zakresie realizacji celów Wydziału i Uczelni, działalnością organizacyjną na rzecz Katedry/Wydziału/Uczelni i innymi obowiązkami powierzonymi przez przełożonych.

Nasze wymagania

  • • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny w dziedzinie/ dyscyplinie związanej z gospodarką przestrzenną lub ekonomią i finansami lub zarządzaniem, • posiadają predyspozycje do pracy badawczej potwierdzone opinią osoby posiadającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, • załączyły wykaz publikacji lub koncepcję artykułu naukowego poświęconego zagadnieniom związanym z zainteresowaniami naukowymi jednostki (Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych), • załączyły plan rozwoju naukowego na najbliższe dwa lata, • posługują się co najmniej jednym językiem obcym nowożytnym, • wskazały Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,

Mile widziane

  • • dodatkowym atutem będzie ukończenie studiów magisterskich lub równorzędnych nie dawniej niż 5 lat od roku kalendarzowego ogłoszenia konkursu, • dodatkowym atutem będzie uczestnictwo w konferencji naukowej prezentując referat lub biorąc udział w sesji posterowej – o tematyce związanej z gospodarką przestrzenną, • dodatkowym atutem będzie uczestnictwo w projekcie badawczo – naukowym lub naukowo – dydaktycznym o charakterze międzynarodowym – finansowanym ze środków zagranicznych, • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu zajęć związanych z gospodarką przestrzenną (m.in. odnosząc się do gospodarki lokalnej i regionalnej, rewitalizacji), • dodatkowym atutem będzie uczestnictwo i/lub organizacja działań na rzecz popularyzacji nauki np. festiwale nauki, konkursy wiedzy, olimpiady, wykłady i/lub warsztaty uczniów szkół średnich, • dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia związanego z pracą w komitetach organizacyjnych konferencji dotyczących zagadnień gospodarki przestrzennej, • w przypadku obcokrajowców wymagane jest wykazanie się znajomością języka polskiego.

Zakres obowiązków

  • Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Badań Strategicznych i Regionalnych na Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: kształceniem studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą, w tym współpracą z placówkami naukowymi oraz podmiotami otoczenia biznesowego w zakresie realizacji celów Wydziału i Uczelni, działalnością organizacyjną na rzecz Katedry/Wydziału/Uczelni i innymi obowiązkami powierzonymi przez przełożonych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • • podanie o zatrudnienie adresowane do rektora Uniwersytetu, wraz z adresem do korespondencji oraz danymi kontaktowymi (adres mail oraz telefon), • CV, • kwestionariusz osobowy, • kserokopia/skan dyplomu, • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata, • oświadczenie dotyczące pokrewieństwa z bezpośrednim przełożonym, • oświadczenie o podstawowym / dodatkowym miejscu pracy, • oświadczenie dotyczące zdolności do czynności prawnych, niekaralności i korzystania z praw publicznych, • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*.

Załączniki