Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Biologii Katedra Biochemii i Mikrobiologii
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: - zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza jednoetapowy konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Biochemii i Mikrobiologii w Instytucie Biologii.
INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Biologii, Katedra Biochemii i Mikrobiologii, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny
DZIEDZINA: nauki ścisłe i przyrodnicze
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki biologiczne
SŁOWA KLUCZOWE: bioinformatyka, statystyka w naukach biologicznych
LICZBA ETATÓW: 1
DATA OGŁOSZENIA: 08.12. 2023 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 08-12.01.2024 r.
Zatrudnienie od 01.03.2024 – początek letniego semestru.
Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zmianami) oraz w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Nasze wymagania

 • tytuł magistra biologii, biotechnologii, mikrobiologii lub inny kierunek o profilu biologicznym
 • specjalizacja w zakresie bioinformatyki, modelowania białek, systemów biologicznych udokumentowane współautorstwem publikacji naukowych lub tematyką pracy dyplomowej lub i rozprawy doktorskiej
 • dorobek naukowy w reprezentowanej specjalności, autorstwo lub współautorstwo co najmniej 1 monografii naukowej lub publikacji naukowych, które ukazały się w czasopismach naukowych ujętych w aktualnych wykazach MEiN z wysokim współczynnikiem oddziaływania (IF > 3,0),
 • doświadczenie w realizacji projektów finansowanych przez instytucje finansujące badania lub w ich kierowaniu,
 • co najmniej dobra znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych,
 • posługiwanie się językiem polskim i angielskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami z technologii informacyjnych, bioinformatyki lub przedmiotów pokrewnych tematycznie,
 • Znajomość systemów operacyjnych Linux i Windows, podstawy programowania w języku Python, znajomość programów: PyMol, serwerów AlphaFold, HH-suite, JGI IMG, TMalign, Dali, FatCat, FoldSEEK, STRING.

Mile widziane

 • tytuł doktora w dyscyplinie nauki ścisłe i przyrodnicze
 • odbycie stażu w ośrodku innym niż SGGW W Warszawie (lub za granicą) udokumentowane wspólną publikacją naukową, ew. udziałem w konferencji
 • doświadczenie w dydaktyce (prowadzenie ćwiczeń lub/i wykładów) z przedmiotów takich jak technologie informacyjne, bioinformatyka, statystyka dla biologów, a w szczególności potwierdzona wysoka jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych, jak również pełnienie roli promotora prac dyplomowych,
 • udokumentowana działalność popularyzatorska nauki,
 • doświadczenie w działalności organizacyjnej.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działalności naukowej, a w szczególności prowadzenie badań i prac badawczo rozwojowych, prowadzenie prac badawczych w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
 • publikowanie prac naukowych i prac o charakterze dydaktycznym,
 • kształcenie i wychowywanie studentów w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz prowadzenie innych prac związanych z procesem dydaktycznym i wychowawczym studentów m. in. odbywanie konsultacji, dyżurów dydaktycznych, przeprowadzanie egzaminów i kolokwiów oraz sprawdzanie prac studentów i doktorantów, promotorstwo, recenzowanie;
 • wykonywanie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym w planach dydaktycznych Jednostki na dany rok akademicki;
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni;
 • stałe podnoszenie kompetencji zawodowych, w tym udział w konferencjach i seminariach, udział w szkoleniach podnoszących umiejętności naukowe i dydaktyczne, organizacja i udział w warsztatach służących wymianie doświadczeń i samodoskonaleniu zawodowemu;

Oferujemy

 • Podjęcie pracy na podstawie umowy o prace
 • Mozliwości rozwoju
 • Pracę w ciekawym zespole
 • Stabilne zatrudnienie

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów/ ew. odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora,
 • życiorys zawodowy,
 • wykaz osiągnięć naukowych (lista publikacji, konferencji, realizowane projekty), dydaktycznych i organizacyjnych,
 • oświadczenie kandydata lub dokument, potwierdzające znajomość języka angielskiego,
 • oświadczenie kandydata, że m.in. spełnia wymogi określone w art. 113 w/w ustawy oraz, że SGGW będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy
 • inne niezbędne dokumenty, potwierdzające spełnianie wymagań zawartych w treści ogłoszenia.

Załączniki