Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Psychologii UKSW
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
UKSW: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Psychologii, Centrum Badań nad Biegiem Życia Człowieka i Rodziny
STANOWISKO: asystent (stanowisko badawczo-dydaktyczne)
DYSCYPLINA NAUKOWA: psychologia
DATA OTWARCIA KONKURSU: 8 grudnia 2023 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 8 stycznia 2024 r.
MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: https://wfch.uksw.edu.pl
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Prowadzenie badań z zakresu psychologii rodziny, związków i rodzicielstwa z wykorzystaniem zaawansowanych metod statystycznych; publikacja wyników na forum międzynarodowym; pozyskiwanie grantów; prowadzenie zajęć dydaktycznych z metodologii i statystyki
PROPONOWANY OKRES ZATRUDNIENIA: 2 lata z możliwością przedłużenia

Nasze wymagania

 • - tytuł zawodowy/stopień naukowy/tytuł naukowy: magister psychologii
 • - dorobek naukowy z zakresu psychologii, udokumentowany publikacjami w czasopismach z Impact Factor
 • - dorobek dydaktyczny (doświadczenie w prowadzeniu zajęć z metodologii lub statystyki) i organizacyjny

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań z zakresu psychologii rodziny, związków i rodzicielstwa z wykorzystaniem zaawansowanych metod statystycznych; publikacja wyników na forum międzynarodowym; pozyskiwanie grantów; prowadzenie zajęć dydaktycznych z metodologii i statystyki

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) podanie do JM Rektora UKSW o zatrudnienie na stanowisku asystenta z uzasadnieniem. Na podaniu należy dopisać: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO - 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1 przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w celu prowadzenia przez Uniwersytet procesu rekrutacji”
 • 2) życiorys/CV;
 • 3) odpis pisma o nadaniu tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego magistra psychologii
 • 4) wykaz dorobku naukowego i dydaktycznego - w tym lista publikacji z ostatnich 5-ciu lat, w tym informacje o wydanych monografiach, artykułach, recenzjach, czynnym udziale w konferencjach krajowych i międzynarodowych, udział w projektach naukowych, w tym w roli kierownika, a także wykaz zajęć dla studentów;
 • 5) informacja o dorobku organizacyjnym;
 • 6) oświadczenie, że UKSW będzie podstawowym miejscem pracy;
 • 7) ewentualnie inne dokumenty według uznania kandydata.

Załączniki