asystent

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta
w Pracowni Geologii Izotopowej i Geoekologii w Instytucie Nauk Geologicznych.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o Szkolnictwie Wyższym, w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.
Zatrudnienie na okres 42 miesięcy od dnia 1 stycznia 2021, finansowane ze środków NAWA na realizację programu „Polskie Powroty” dla naukowców wracających z zagranicy z możliwością założenia własnej grupy badawczej.