Asystent stanowisko badawcze

Ośrodek Kultury Francuskiej Uniwersytet Warszawski
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • historia

Opis stanowiska

Stanowisko asystenta w zespole Ośrodka Kultury Francuskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Domena działalności: działalność badawcza w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych obszaru frankofońskiego (archeologia, filozofia, historia, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, nauki socjologiczne).

Nasze wymagania

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych z dyscyplin archeologii, filozofii, historii, nauk o kulturze i religii, nauk o sztuce albo nauk socjologicznych
 • dorobek naukowy w zakresie wyżej wymienionych dyscyplin z dziedziny nauk społecznych lub humanistycznych
 • doświadczenie w zakresie organizacji wydarzeń naukowych oraz międzynarodowej współpracy naukowej, przygotowania wniosków o granty badawcze
 • biegła znajomość języka polskiego (minimum C1), dobra znajomość języka francuskiego i angielskiego, w mowie i piśmie (minimum B2).

Zakres obowiązków

 • samodzielne planowanie, projektowanie i realizowanie zadań badawczych, występowanie o granty i subwencje w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych według priorytetów ustalanych przez Dyrektora OKFiSF UW
 • przygotowanie projektów i inicjatyw naukowych rozwijających i wzbogacających działalność naukową OKFiSF UW
 • wspieranie Dyrektora OKFiSF UW we wszystkich zadaniach badawczych i organizacyjnych, m. in. takich jak konferencje naukowe i seminaria akademickie
 • czynne uczestnictwo w wydarzeniach naukowych organizowanych przez Uniwersytet Warszawski i OKFiSF UW, takich jak konferencje, wykłady, seminaria warsztaty
 • udział we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi, przede wszystkim francuskimi lub frankofońskimi, między innymi w projektach 4EU+
 • wsparcie w aktualizacji działań OKFiSF UW w mediach społecznościowych i na stronie internetowej OKFiSF UW

Oferujemy

 • warunki pracy obowiązujące na Uniwersytecie Warszawskim

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • oświadczenie, w którym kandydat potwierdza podpisem, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów określone w zarządzeniu nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r. (paragraf 1 ust. 4 pkt 12) w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5034/M.2019.282.Zarz.106.pdf
 • podanie do JM Rektora UW z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000)ttps://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Kwestionariusz-osobowy_kandydat_11_2019.docx
 • podpisany i wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • odpis dyplomu doktora
 • życiorys CV (2-3 strony A4)
 • wykaz publikacji oraz projektów grantowych przy których kandydat współpracował
 • list motywacyjny, skierowany do Komisji Konkursowej, prezentujący profil kandydata zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu
 • próbka pracy naukowej (np. artykuł w czasopiśmie)
 • opinię nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł lub stopień naukowy

Załączniki