Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ogłasza konkurs na dwa stanowiska
asystenta dydaktycznego
w Zakładzie Propedeutyki Pielęgniarstwa
Katedry Pielęgniarstwa
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
RP-1118/1/4/2/2024

Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia 14.02.2024 r. do godziny 15:30

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.).

Nasze wymagania

 • 1. tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa,
 • 2. czynne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,
 • 3. minimum roczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza (bezpośrednio nad podmiotem opieki)
 • 4. dobra znajomość języka angielskiego
 • 5. dobra znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych
 • 6. w przypadku cudzoziemców wymagana jest dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

Mile widziane

 • 7. doświadczenie w pracy naukowej i dorobek naukowy w dziedzinie pielęgniarstwa

Zakres obowiązków

 • zakres obowiązujący na stanowisku asystenta dydaktycznego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,
 • podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy), wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, punktacją ministerialną, posiadane certyfikaty itp.

Załączniki