Asystent stanowisko dydaktyczne

Klinika Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Miejsce: Zabrze
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ogłasza konkurs na stanowisko
asystenta dydaktycznego
w Klinice Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka
Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu
Nr ogłoszenia RP-118/1/2/5/2024

Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia 14 lutego 2024 r. do godz. 15:30

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.).

Nasze wymagania

 • – dyplom lekarza
 • – prawo wykonywania zawodu lekarza
 • – specjalizacja z zakresu neonatologii lub w trakcie specjalizacji z zakresu neonatologii,
 • – doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • – dorobek naukowy – publikacje z punktacją ministerialną > 100
 • – znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym,
 • – w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

Zakres obowiązków

 • zakres obowiązków obowiązujący na stanowisku asystenta dydaktycznego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • – pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora
 • – podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy), wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • – kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • – kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, prawa wykonywania zawodu lekarza, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),
 • – inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, punktacją ministerialną, posiadane certyfikaty itp

Załączniki