Asystent stanowisko dydaktyczne

SUM Katowice
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Miejsce: Katowice
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki medyczne

Opis stanowiska

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznegow Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach RP-1118/1/1/1.2/2024

Termin składania ofert: Oferty należy składać w terminie do dnia 14.02.2024 r. do godz. 15:30

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.).

Nasze wymagania

  • I. Wymagania kwalifikacyjne: – dyplom lekarza, – prawo wykonywania zawodu lekarza, – specjalizacja z położnictwa i ginekologii lub jest w trakcie specjalizacji, – znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym, – zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych, – doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami, – w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.
  • II. Wymagane dokumenty: – pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora, – podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy), wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, – kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, – kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy), – inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, punktacją ministerialną, posiadane certyfikaty itp.
  • III. Wymagane oświadczenia: – oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych, – oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, – oświadczenie o: ▪ posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, ▪ korzystaniu z pełni praw publicznych, ▪ nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, ▪ oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

Zakres obowiązków

  • zakres obowiązujący na stanowisku nauczyciela akademickiego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • III. Wymagane oświadczenia: – oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych, – oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, – oświadczenie o: ▪ posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, ▪ korzystaniu z pełni praw publicznych, ▪ nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, ▪ oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • IV. Składanie dokumentów Dokumenty należy składać w języku polskim, w zamkniętej (podpisanej imieniem, nazwiskiem) kopercie z adnotacją: „Konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach” osobiście lub drogą pocztową do dnia 14.02.2024 r. do godz. 15:30 (decyduje data i godzina wpływu dokumentów) w Kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, pok. 11, parter, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Informacje na temat konkursu: tel.: (32) 20-83-686, e-mail: kadry@sum.edu.pl Dokumenty można również przesłać w formie elektronicznej jako podpisany dokument z wykorzystaniem profilu zaufanego na adres kadry@sum.edu.pl (podpisany dokument to plik PDF pobrany ze strony po wykonaniu podpisu https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany). Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego to 29.02.2024 r. Uczelnia skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Załączniki