Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Miejsce: Sosnowiec
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki farmaceutyczne

Opis stanowiska

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w Zakładzie Kosmetologii Katedry Kosmetologii Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
RP-118/1/3/2/2024

Nasze wymagania

 • – wykształcenie wyższe na kierunku: kosmetologia (preferowany), odnowa biologiczna, fizykoterapia, zdrowie publiczne
 • – kwalifikacje pedagogiczne
 • – udokumentowana działalność dydaktyczna (minimum 4 lata doświadczenia w pracy ze studentami z zakresu kosmetologii) i organizacyjna
 • – praktyczne umiejętności z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej, leczniczej, upiększającej oraz znajomość obsługi profesjonalnych urządzeń kosmetycznych
 • – szkolenia/kursy z zakresu kosmetologii, odnowy biologicznej, masaży w kosmetologii i fizjoterapii
 • – osiągnięcia w nauce oraz aktywny udział w konferencjach naukowych
 • – udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+
 • – w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

Mile widziane

 • – predyspozycje do pracy dydaktycznej i naukowej
 • – umiejętność współpracy w zespole

Zakres obowiązków

 • Zakres obowiązków na stanowisku asystenta dydaktycznego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • – pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,
 • – podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy), wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • – kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • – kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy
 • – inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, punktacją ministerialną, posiadane certyfikaty itp.
 • – oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • – oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • – oświadczenie o: ▪ posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, ▪ korzystaniu z pełni praw publicznych, ▪ nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, ▪ oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Załączniki