Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Miejsce: Katowice
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki medyczne

Opis stanowiska

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ogłasza konkurs na stanowisko
asystenta badawczo-dydaktycznego
w Katedrze i Klinice Psychiatrii Dorosłych
Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach
RP-1118/1/1/1.10/2024

Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia 14.02.2024 r. do godz. 15:30

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.).

Nasze wymagania

  • I. Wymagania kwalifikacyjne: – dyplom lekarza, – prawo wykonywania zawodu lekarza, – specjalizacja z psychiatrii lub jest w trakcie specjalizacji, – zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych, – doświadczenie dydaktyczne, – doświadczenie w pracy klinicznej, – dorobek naukowy – publikacje z punktacją IF powyżej 15, – znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, – w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.
  • II. Wymagane dokumenty: – pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora, – podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy), wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, – kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, – plan rozwoju naukowego, – kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),

Zakres obowiązków

  • Zakres obowiązków na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • II. Wymagane dokumenty: – pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora, – podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy), wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, – kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, – plan rozwoju naukowego, – kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy), – inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, punktacją ministerialną, posiadane certyfikaty itp.

Załączniki