Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Nauk Technicznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Miejsce: Olsztyn
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 4400 zł brutto
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 742 ze zm.) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne: osoby posiadają tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskany na kierunku mechanika i budowa maszyn, mechatronika, inżynieria materiałowa lub kierunkach pokrewnych
 • posiadają predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej
 • wykazuję biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz w stopniu komunikatywnym w języku angielskim umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • posiadają umiejętność pracy w zespole i analitycznego myślenia.

Mile widziane

 • dorobek naukowy w obszarze inżynierii mechanicznej lub/i materiałowej;
 • umiejętność wykorzystywania nowoczesnych metod badawczych stosowanych w naukach inżynieryjno-technicznych;
 • doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych.

Zakres obowiązków

 • Do podstawowych obowiązków nauczyciela akademickiego, w ramach stosunku pracy, zatrudnionego w grupie pracowników: badawczo-dydaktycznych, należy: a) kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów, b) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, rozwijanie twórczości naukowej albo artystycznej, c) uczestniczenie w pracach organizacyjnych uczelni;

Oferujemy

 • Wynagrodzenie zasadnicze na stanowisku asystenta 4 400 brutto

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie powinno zawierać: • podanie kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie; • życiorys; • kwestionariusz osobowy; • dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra inżyniera lub stopnia doktora; • deklarację w zakresie dyscypliny naukowej, co do której kandydat do zatrudnienia informuje, że złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; • pisemną opinię potwierdzającą predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego; • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego; • pisemną opinię przełożonego z ostatniego miejsca pracy (dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu, którzy podjęli pracę); zgodę na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).