Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedra Mechatroniki, Wydział Nauk Technicznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Miejsce: Olsztyn
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Wynagrodzenie: 4400 zł brutto
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria mechaniczna

Nasze wymagania

  • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 742 ze zm.) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne: posiadają tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskany na kierunku mechanika i budowa maszyn, mechatronika, automatyka, elektronika, elektrotechnika lub kierunkach pokrewnych; • posiadają predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej; • wykazują biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz w stopniu komunikatywnym w języku angielskim umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych; • posiadają umiejętność pracy w zespole i analitycznego myślenia.

Mile widziane

  • • dorobek naukowy w obszarze inżynierii mechanicznej lub/i automatyki, elektroniki, elektrotechniki; • umiejętność wykorzystywania nowoczesnych metodyk badawczych stosowanych w naukach inżynieryjno - technicznych; • doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych

Zakres obowiązków

  • Do podstawowych obowiązków nauczyciela akademickiego, w ramach stosunku pracy, zatrudnionego w grupie pracowników: badawczo-dydaktycznych, należy: a) kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów, b) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, rozwijanie twórczości naukowej albo artystycznej, c) uczestniczenie w pracach organizacyjnych uczelni;

Oferujemy

  • Wynagrodzenie zasadnicze na stanowisku asystenta 4 400 brutto

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • Zgłoszenie powinno zawierać: • podanie kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie; • życiorys; • kwestionariusz osobowy; • dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra inżyniera lub stopnia doktora; • deklarację w zakresie dyscypliny naukowej, co do której kandydat do zatrudnienia informuje, że złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; • pisemną opinię potwierdzającą predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego; • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego; • pisemną opinię przełożonego z ostatniego miejsca pracy (dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu, którzy podjęli pracę); zgodę na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).