Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Prawa i Ekonomii
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

Konkurs dotyczy stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego na Wydziale Prawa
i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Nasze wymagania

 • - tytuł magistra prawa
 • - publikacje z zakresu kryminalistyki i postępowania karnego, w tym w punktowanych czasopismach naukowych,
 • - doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • - doświadczenie w ramach aktywności w kołach naukowych,
 • - udział w konferencjach naukowych i doświadczenie w ich organizacji oraz w ramach innych podobnych wydarzeń naukowych,
 • - zobowiązanie do przygotoktorskiej pod kierunkiem naukowym pracownika Wydziału Prawa i Ekonomii UKW z zakresu kryminalistyki lub postępowania karnego,
 • - pełna dyspozycyjność w zakresie pracy na rzecz Wydziału Prawa i Ekonomii.

Mile widziane

 • - dodatkowe wykształcenie w specjalności związanej z kryminalistyką lub postępowaniem karnym,
 • - inne aktywności potwierdzające zainteresowania naukowe w zakresie kryminalistyki lub postępowania karnego.

Zakres obowiązków

 • Pracownik badawczo - dydaktyczny

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie skierowane do Rektora.
 • 2. CV
 • 3. Kwestionariusz osobowy stanowiący załącznik nr 1.
 • 4. Dokument potwierdzający posiadanie tytułu magistra prawa
 • 5. Oświadczenie, że w razie zatrudnienia UKW będzie podstawowym miejscem pracy nauczyciela akademickiego, na wzorze stanowiącym załącznik nr 2.
 • 6. Dokumenty potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań w szczególności: - wykaz publikacji; - informacja o udziale w konferencjach naukowych; - informacja o realizowanych projektach badawczych oraz aplikowaniu o środki na badania; - informacja o kwalifikacjach dydaktycznych i organizacyjnych.
 • 7. Oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na wzorze stanowiącym załącznik nr 3.
 • 8. Oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej związanej z podaniem nieprawdy (art. 233 k.k.) na wzorze stanowiącym załącznik nr 4.
 • 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (oświadczenie na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej) na wzorze stanowiącym załącznik nr 5.

Załączniki