Asystent stanowisko dydaktyczne

sztuki.projektowe
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Opis stanowiska

Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Tkaniny, Druku i Stylizacji Wnętrz na Wydziale Sztuk Projektowych (Pracownia Druku).
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i § 135 ust. 1 Statutu ASP w Łodzi oraz posiadać opisane poniżej kwalifikacje.

Nasze wymagania

 • 1.Posiadanie tytułu magistra w zakresie sztuk projektowych
 • 2.Udokumentowany dorobek w dziedzinie sztuk plastycznych i projektowych, ze szczególnym uwzględnieniem projektowania druku na tkaninie (dodatkowo punktowane doświadczenie pracy w przemyśle tekstylnym i wdrożenia projektów do produkcji)
 • 3.Znajomość programów graficznych wspomagających projektowanie (Photoshop oraz pakiet Inedit neoTextil & neoStampa);
 • 4.Wiedza technologiczna związana z drukiem i barwieniem tkanin
 • 5.Predyspozycje pedagogiczne
 • 6.Minimum roczne doświadczenie w dydaktyce w uczelni artystycznej
 • 7.Umiejętność pracy w zespole, doświadczenie w organizowaniu i planowaniu pracy zespołu
 • 8.Znajomość języka polskiego
 • 9.Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
 • 10.Komunikatywność, dobra organizacja pracy i wysoka kultura osobista

Zakres obowiązków

 • Podstawowe obowiązki nauczyciela akademickiego określa art. 115 ustawy z dnia 18.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U.2018,poz. 1668 z późn.zm.) oraz § 4 Regulaminu Pracy Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi opublikowany na stronie BIP ASP w Łodzi

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1.Zgłoszenie udziału w konkursie z motywacją kandydowania na stanowisko;
 • 2.Wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3
 • 3.Życiorys (CV) z uwzględnieniem pracy dydaktycznej (jeśli dotyczy), mile widziane działalności artystycznej/naukowej;
 • 4.Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – Załącznik 4;
 • 5.Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, w szczególności: dyplom ukończenia studiów wyższych
 • 6.Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego
 • 7.Dokumentacja osiągnięć i dorobku dydaktycznego, artystycznego/naukowego - mile widziana
 • 8.Oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) – Załącznik nr 1
 • 9.Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia w ASP w Łodzi jako podstawowym miejscu pracy –Załącznik nr 2

Załączniki