Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Lekarski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Miejsce: Bydgoszcz
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki medyczne

Opis stanowiska

– Kandydat powinien posiadać doświadczenie w stosowaniu specjalistycznych technik badawczych (hodowla komórkowa w warunkach in vitro, zakładanie hodowli pierwotnych, badanie cytotoksyczności leków oraz biomateriałów, techniki cytometryczne, separacja komórek, konstrukcja wszczepów z wykorzystaniem technik inżynierii tkankowej, badania in vivo na modelu zwierzęcym, analiza ekspresji genów z wykorzystaniem techniki PCR w czasie rzeczywistym).
– Uczestnictwo w grantach naukowych, przyznane stypendia oraz nagrody, członkostwo w organizacjach naukowych oraz odbyte staże naukowe będą punktowane dodatkowo.
– Kandydat powinien posiadać umiejętność pracy w zespole potwierdzoną rekomendacjami

Nasze wymagania

  • - Asystent będzie odpowiedzialny za prowadzenie zajęć z zakresu Inżynierii tkankowej, biologii medycznej, medycyny regeneracyjnej. Jego/Jej zadania będą polegały na przygotowaniu materiałów dydaktycznych oraz ocenę zajęć studentów. - Asystent będzie uczestniczył w pisaniu grantów naukowych oraz brał aktywny udział w badaniach naukowych prowadzonych w Zakładzie. - Asystent będzie odpowiedzialny za projektowanie oraz prowadzenie badań naukowych, interpretację uzyskanych wyników, przygotowywanie raportów oraz analiz ilościowych. - Jednym z zadań będzie przygotowywanie publikacji naukowych oraz reprezentowanie Uczelni na seminariach oraz konferencjach naukowych. - Asystent będzie również brał udział w zadaniach administracyjnych Zakładu takich jak przyjmowanie studentów, tworzenie programów nauczania, uczestnictwo w radach i komisjach Uniwersytetu - Asystent będzie odpowiedzialny za pisanie grantów naukowych,
  • - podanie - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - życiorys zawodowy - informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata) - wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron) - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1) - oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności) - oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy - w przypadku wygrania konkursu - - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych w zakresie biotechnologii, biologii, farmacji, analityki medycznej, chemii, medycyny, weterynarii - zaświadczenie o znajomości j. angielskiego

Zakres obowiązków

  • Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art.115)

Oferujemy

  • Zatrudnienie w renomowanej Uczelni

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • określone w konkursie

Załączniki