Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką, Wydział Zarządzania
Politechnika Lubelska
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w przepisach ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.742 z późn. zm.) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe w zakresie dyscyplin: Nauki o Zarządzaniu i Jakości lub Ekonomia i Finanse
 • predyspozycje i gotowość do pracy naukowo-badawczej oraz dydaktycznej
 • wysoka średnia ocen ze studiów I i II stopnia
 • aktywność organizacyjna i publikacyjna
 • znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie oraz piśmie
 • umiejętność pracy w zespole

Mile widziane

 • osiągnięcia naukowe, publikacje lub inne osiągnięcia zawodowe związane z naukami o zarządzaniu i jakości lub ekonomią i finansami
 • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szczególności przedmiotów z obszaru zarządzania lub ekonomii
 • udokumentowane doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów badawczych i analitycznych, a także wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków UE oraz innych źródeł zewnętrznych
 • udokumentowana aktywność organizacyjna

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • pisemne zgłoszenie do konkursu
 • list motywacyjny
 • życiorys
 • kopie dyplomów, wymaganych na danym stanowisku
 • kopie innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, kwalifikacje zawodowe i kompetencje dodatkowe
 • kwestionariusz osobowy (formularz w załączeniu)
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy (formularz w załączeniu)
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji (formularz w załączeniu)

Załączniki