Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Pedagogiczno-Językowy
Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Miejsce: Elbląg
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie Pedagogiczno-Językowym ANS w Elblągu

Nasze wymagania

 • Posiadanie tytułu zawodowego magistra w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplina psychologia, specjalizacja z psychologii klinicznej.
 • Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami zakresie nauczania przedmiotów: psychologia procesów poznawczych, neuropsychologia kliniczna, diagnostyka neuropsychologiczna, trening interpersonalny
 • Dorobek naukowy w zakresie psychologii oraz praktyczne doświadczenie w pracy poza uczelnią wyższą, wskazane w pracy diagnostyczno-rehabilitacyjnej z pacjentami.

Mile widziane

 • Preferowane wskazanie, że ANS w Elblągu będzie podstawowym miejscem pracy.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami zakresie nauczania przedmiotów: psychologia procesów poznawczych, neuropsychologia kliniczna, diagnostyka neuropsychologiczna, trening interpersonalny.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Pisemne zgłoszenie z motywacją przystąpienia do konkursu na stanowisko asystenta w Instytucie Pedagogiczno-Językowym ANS w Elblągu,
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),
 • Informacja o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej,
 • Wykaz recenzowanych publikacji kandydata z podaniem wydawnictwa, roku publikacji i liczby stron,
 • Wykaz osiągnięć w pracy dydaktycznej i organizacyjnej,
 • Kopia dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra,
 • Oświadczenie informujące o spełnianiu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko asystenta w Instytucie Pedagogiczno-Językowym ANS w Elblągu
 • Oświadczenie, że ANS w Elblągu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.