Asystent stanowisko dydaktyczne

Akademia Piotrkowska, Wydział Humanistyczno-Administracyjny, Zakład Administracji
Akademia Piotrkowska
 • Miejsce: Piotrków Trybunalski
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

Wybrany kandydat zatrudniony na stanowisku asystenta zobowiązany będzie do prowadzenia działalności dydaktycznej w dyscyplinie nauki prawne. Ponadto do obowiązków kandydata będzie należało aktywne uczestnictwo w działalności związanej z funkcjonowaniem i promocją Zakładu Administracji. Działalność dydaktyczna w wymiarze określonym w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), art. 127, pkt. 1.2, pkt. 6.1, pkt. 7 odbywać się będzie w ramach kierunku administracja oraz innych, w zależności od potrzeb kierunków kształcenia.

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia magistra na kierunku zarządzanie.
 • Doświadczenie w pracy naukowej na poziomie instytucjonalnym, dodatkowo uzyskanie stopnia doktora w obszarze nauk społecznych, w bliskiej perspektywie czasowej.
 • Doświadczenie w działalności dydaktycznej w dyscyplinie nauki prawne.
 • Co najmniej 5 opublikowanych publikacji naukowych opublikowanych (preferowane rozdziały w monografiach) lub studiach pokonferencyjnych.
 • Czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych. Aktywny udział w konferencjach, sympozjach, seminariach itp. (w tym udział bierny w minimum 10 i udział czynny w minimum 5 konferencjach), możliwie na zaproszenie.
 • Doświadczenie w organizowaniu projektów naukowych (konferencji, kongresów, sympozjów itp.),
 • Doświadczenie w redakcji tekstów i czasopism naukowych punktowanych (na przykład pełnienie obowiązków sekretarza redakcji czasopisma z listy właściwego ministra),
 • Odbyty staż naukowy (krajowy lub zagraniczny).

Zakres obowiązków

 • Obowiązki dydaktyczne: Wybrany kandydat będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne na Wydziale Humanistyczno-Administracyjnym Akademii Piotrowskiej związane ze stanowiskiem asystenta w ramach pensum określonego w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), art. 127, pkt. 1.2, pkt. 6.1, pkt. 7 dla studentów 1 i 2 stopnia oraz studia podyplomowe wynikające z programu kształcenia, w tym praktyki zawodowe i współpracę z interesariuszami zewnętrznymi, krajowymi i zagranicznymi.
 • Obowiązki organizacyjne: Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów; uczestnictwo w komisjach uczelnianych, wydziałowych, instytutowych oraz innych przedsięwzięciach związanych z procesem kształcenia studentów.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie na stanowisko asystenta.
 • Formularz kandydata o zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku asystenta, https://apt.bip.gov.pl/oferty-pracy/.
 • Odpis dyplomu o nadaniu stopnia/tytułu naukowego.
 • Życiorys zawodowy.
 • Wykaz publikacji, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji od uzyskania tytułu/stopnia naukowego.
 • Wykaz prowadzonych zajęć dydaktycznych.
 • Odpisy dyplomów/zaświadczeń potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, itd.

Załączniki