Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedra Prawa Karnego
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w pełnym wymiarze etatu
w dyscyplinie nauki prawne
w Katedrze Prawa Karnego
Instytutu Prawa
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

Nasze wymagania

 • O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia prawnicze i uzyskali tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny i spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Od kandydata/ kandydatki wymagane są: 1) dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć,
 • 2) posiadanie predyspozycji do prowadzenia prac badawczych,
 • 3) przygotowanie do pracy dydaktycznej,
 • 4) w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o prowadzeniu działalności naukowej w dyscyplinie nauki prawne,
 • 5) w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na zaliczenie do pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N) w UEK.

Mile widziane

 • zainteresowania naukowe oraz znajomość zagadnień z zakresu prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, w tym współpracy międzynarodowej w sprawach karnych,
 • doświadczenie w działalności publikacyjnej,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • udział w konferencjach lub seminariach naukowych oraz w innych wydarzeniach popularyzujących naukę,
 • ukończenie aplikacji prawniczej,
 • dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w mowie i piśmie.

Zakres obowiązków

 • 1) prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych,
 • 2) realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
 • 3) współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
 • 4) działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
 • 5) realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Oferujemy

 • Planowane zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu od dnia 1 marca 2024 roku na okres 1 roku z możliwością przedłużenia.
 • Oferujemy: stabilne zatrudnienie oraz ciekawą pracę i możliwość rozwoju zawodowego
 • szkolenia, w tym językowe,
 • udział w projektach i w konferencjach naukowych, w tym zagranicznych,
 • możliwość poznania wybitnych ludzi,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie, z pracowniczego programu emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) wniosek własny i życiorys,
 • 2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • 3) kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku dyplomów sporządzonych w języku innym niż polski także tłumaczenie uwierzytelnione dokumentu na język polski oraz (jeśli dotyczy) zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim odpowiednikiem),
 • 4) wykaz ewentualnego doświadczenia praktycznego w zakresie dydaktyki i badań naukowych, w tym szkoleń, staży i stypendiów,
 • 5) karta informacyjna kandydata na stanowisko asystenta,*
 • 6) informacje i ewentualne opinie na temat: a) zainteresowań naukowych z zakresu prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, w tym współpracy międzynarodowej w sprawach karnych, b) przygotowania dydaktycznego, c) działalności publikacyjnej, d) udziału w wydarzeniach popularyzujących naukę takich jak konferencje naukowe, seminaria naukowe, jak też udział w projektach naukowo-badawczych,
 • 7) dla obcokrajowców oświadczenie lub kopia zaświadczenia potwierdzającego dobrą znajomość języka polskiego, a nadto ewentualnie oświadczenie lub kopia zaświadczenia potwierdzającego dobrą znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
 • 8) oświadczenie, że z chwilą podjęcia pracy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy*,
 • 9) oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*,
 • 10) deklaracja kandydata w sprawie oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do pracowników prowadzących działalność naukową (tzw. liczba N) oraz w sprawie oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie naukowej, które reprezentował będzie w przypadku jego zatrudnienia w UEK*,
 • 11) oświadczenie o braku pokrewieństwa na podstawie art. 118 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*,
 • 12) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w trakcie procesu rekrutacji – w załączeniu.
 • W przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski należy dołączyć tłumaczenie dokumentu na język polski.
 • */Druki formularzy i oświadczeń można pobrać na stronie: https://bip.uek.krakow.pl/artykuly/203/dokumenty-do-pobrania

Załączniki