Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
 • Miejsce: Gdynia
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

Asystent w Centrum Szkolenia Morskiego WNiUO. Wykonywanie zadań związanych ze szkoleniem w czasie praktyk żeglarskich, motorowodnych i marynarkich. Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu programu studiów na kierunkach w AMW dotyczących ratownictwa morskiego, wiedzy okrętowej i regulaminu służby na okrętach MW o

Nasze wymagania

 • Posiadanie tytułu zawodowego co najmniej magistra.
 • Podpisanie oświadczenia o zatrudnieniu na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW, jako podstawowym miejscu pracy.
 • Posiadanie potwierdzonego odpowiednimi świadectwami uprawnień instruktora szkolenia żeglarskiego i motorowodnego.
 • Posiadanie potwierdzonego stosownymi świadectwami uprawnień, co najmniej, jachtowego sternika morskiego oraz motorowodnego sternika morskiego

Mile widziane

 • Posiadanie uprawnień do prowadzenia zajęć praktycznych na kursach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia szkoleń i przeszkoleń oraz szczegółowych warunków przeprowadzenia egzaminów praktycznych w morskich jednostkach edukacyjnych (Dz. U. z dnia 6 lutego 2017 r. poz. 223 Zał. 1 pkt II, ppkt 2, Lp. 1, 3 i 4,
 • Posiadanie udokumentowanego doświadczenia dydaktycznego

Zakres obowiązków

 • 1) Organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z zasadami pracy dydaktycznej i regulaminem studiów AMW.
 • 2) Prowadzenie dokumentacji dydaktycznej zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami.
 • 3) Uaktualnianie i uzupełnianie obudowy dydaktycznej wykładanych przedmiotów.
 • 4) Utrzymywanie dyscypliny i porządku wojskowego w procesie kształcenia słuchaczy oraz kształtowanie atmosfery sprzyjającej wykonywaniu zadań
 • 5) Racjonalne wykorzystywanie urządzeń, sprzętu i materiałów w realizowanym procesie kształcenia i szkolenia.
 • 6) Wykorzystywanie w pełni czasu pracy na rzetelne i efektywne wykonywanie swoich obowiązków.
 • 7) Przestrzeganie obowiązującego porządku, regulaminu pracy, ustalonego czasu pracy oraz dokładne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonych.
 • 8) Dbanie o dobro Akademii, chronienie jej mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić uczelnię na szkody.
 • 9) Wykonywanie innych zadań zleconych przesz szefa/kierownika związanych z zabezpieczeniem funkcjonowania komórki organizacyjnej.

Oferujemy

 • rozwój naukowy i dydaktyczny
 • godne warunki pracy

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) list motywacyjny;
 • 2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 • 3) wykaz dorobku naukowego lub odpowiednio dydaktycznego
 • 4) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 Ustawy;
 • 5) deklaracja zatrudnienia w Akademii Marynarki Wojennej jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu art. 120 Ustawy;
 • 6) kserokopie świadectw pracy (przedstawia się do wglądu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej);
 • 7) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (przedstawia się do wglądu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej);
 • 8) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku;
 • 9) inne dokumenty jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów

Załączniki