Asystent stanowisko dydaktyczne

Akademia Piotrkowska, Wydział Humanistyczno-Administracyjny, Zakład Neofilologi
Akademia Piotrkowska
 • Miejsce: Piotrków Trybunalski
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Wybrany kandydat zatrudniony na stanowisku asystenta zobowiązany będzie do prowadzenia działalności dydaktycznej w dyscyplinie: Językoznawstwo. Ponadto do obowiązków kandydata będzie należało aktywne branie udziału w działalności związanej z funkcjonowaniem i promocją kierunku oraz Akademii, a także zaangażowanie się w projekty podnoszące jakość kształcenia i atrakcyjność oferty edukacyjnej. Działalność dydaktyczna w wymiarze określonym w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668), art. 127, pkt. 1.2, pkt. 6.1, pkt. 7 odbywać się będzie w ramach kierunku Filologia Angielska oraz innych, w zależności od potrzeb kierunków dydaktycznych Uczelni. Do obowiązków wybranego kandydata może należeć opieka nad praktykami studenckimi.
Do obowiązków organizacyjne wybranego kandydata będzie organizowanie warsztatów; uczestnictwo w komisjach uczelnianych, wydziałowych, zakładowych oraz innych przedsięwzięciach związanych z procesem kształcenia student

Nasze wymagania

 • Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich w dziedzinie językoznawstwa angielskiego lub lingwistyki stosowanej z wiodącym językiem angielskim.
 • Dyspozycyjność.
 • Organizacja/współorganizacja wydarzeń o charakterze edukacyjnym.
 • Gotowość do pracy w trybie niestacjonarnym.

Zakres obowiązków

 • Obowiązki dydaktyczne: Wybrany kandydat będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne na Wydziale Humanistyczno-Administracyjnym Akademii Piotrowskiej związane ze stanowiskiem asystenta dydaktycznego w ramach pensum określonego w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), art. 127, pkt. 1.2, pkt. 6.1, pkt. 7 dla studentów I i II stopnia oraz studia podyplomowe wynikające z programu kształcenia, w tym współpracę z interesariuszami zewnętrznymi, krajowymi i zagranicznymi.
 • Obowiązki organizacyjne: Do obowiązków organizacyjne wybranego kandydata będzie organizowanie warsztatów; uczestnictwo w komisjach uczelnianych, wydziałowych, zakładowych oraz innych przedsięwzięciach związanych z procesem kształcenia studentów.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie na stanowisko asystenta.
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów.
 • Życiorys zawodowy.
 • Wykaz prowadzonych zajęć dydaktycznych.
 • Odpisy dyplomów/zaświadczeń potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, itd