Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Sieci Teleinformatycznych
Politechnika Poznańska
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Do obowiązków przyszłych asystentów będzie należało przygotowanie i realizacja zajęć dydaktycznych (laboratoria, ćwiczenia, projekty) na kierunkach studiów: informatyka, teleinformatyka, elektronika i telekomunikacja.

Nasze wymagania

 • co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,
 • dobra opinia ze studiów (średnia ocen, aktywność w kołach naukowych, inna działalność, publikacje) potwierdzoną przez opiekuna naukowego, przełożonego w pracy lub promotora pracy magisterskiej
 • predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego,
 • predyspozycje do pracy badawczej
 • znajomość zagadnień matematycznych z zakresu kombinatoryki, logiki i analizy danych
 • znajomość programowania
 • biegła znajomość języków polskiego i angielskiego.

Zakres obowiązków

 • przygotowanie i realizacja zajęć dydaktycznych (laboratoria, ćwiczenia, projekty) na kierunkach studiów: informatyka, teleinformatyka, elektronika i telekomunikacja
 • prowadzenie pracy badawczej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Poznańskiej
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i dla pracownika,
 • CV wraz z opisem dorobku naukowego (wykaz publikacji, udziału w projektach badawczych, opinią promotora dotycząca zaawansowania rozprawy doktorskiej (dla kandydatów z otwartym przewodem doktorskim), doświadczenia dydaktycznego oraz aktywności w życiu akademickim
 • arkusz kwalifikacyjny (zał. nr 1 do Zasad polityki kadrowej),
 • zdjęcie
 • kopie dyplomów (oryginały do wglądu)
 • oświadczenie, że Politechnika Poznańska będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy (zał. nr 2 do Zasad polityki kadrowej),
 • oświadczenie zgodnie z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zał. nr 3 do Zasad polityki kadrowej),
 • oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie, w której kandydat będzie prowadził działalność naukową oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową zał. nr 7 i 8 do Zasad polityki kadrowej) oraz oświadczenie o procentowym udziale czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w dyscyplinie/dyscyplinach (zał. nr 9 do Zasad polityki kadrowej),
 • opcjonalnie: potwierdzenie ukończenia kursu pedagogicznego
 • klauzula informacyjna