Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Oceanografii i Geografii
Uniwersytet Gdański
 • Miejsce: Gdynia
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, praca dodatkowa lub tymczasowa
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki o Ziemi i środowisku

Opis stanowiska

Prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim, doświadczeń laboratoryjnych i prac terenowych.

Nasze wymagania

 • ukończone studia magisterskie w zakresie oceanografii lub równoważne,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu ekofizjologii roślin morskich oraz ekologii,
 • doświadczenie w opracowywaniu danych ekologicznych i taksonomicznych przy użyciu zaawansowanych narzędzi statystycznych,
 • doświadczenie w prowadzeniu eksperymentów z zakresu fizjologii glonów morskich i sinic,
 • udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w recenzowanych czasopismach, potwierdzający doświadczenie w ww. zakresie,
 • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach, sympozjach i seminariach krajowych oraz międzynarodowych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim z zakresu ekologii i botaniki morskiej,
 • a) dobra znajomość języka polskiego i angielskiego, osoba zatrudniona będzie zobowiązana do przygotowania i poprowadzenia w ramach pensum dydaktycznego zajęć w tych dwóch językach.

Zakres obowiązków

 • kształcenie i wychowywanie studentów,
 • przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym w języku obcym, zaliczanych do pensum dydaktycznego,
 • prowadzenie działalności naukowej, obejmującej badania naukowe iprace rozwojowe,
 • upowszechnianie wyników działalności naukowej, w postaci artykułów naukowych i monografii naukowych,
 • obowiązki organizacyjne na rzecz Katedry i Wydziału.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowanego do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego,
 • kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania na stronie: https://oig.ug.edu.pl/wydzial/oferty-pracy),
 • kopia dyplomu magisterskiego,
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego,
 • dokumenty poświadczające doświadczenie, o którym mowa w kryteriach konkursowych,
 • opinia z dotychczasowego miejsca pracy lub opinii opiekuna naukowego,
 • oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego,
 • Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Gdański
  Wydział Oceanografii i Geografii
  Biuro Dziekana
  Al. Marszałka Piłsudskiego 46
  81-378 Gdynia