Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Wychowania Fizycznego
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: Zgodnie z RMNiSW zł brutto
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o kulturze fizycznej

Nasze wymagania

 • 1. tytuł magistra wychowania fizycznego lub sportu
 • 2. posiadają uprawnienia trenera lub instruktora gimnastyki sportowej lub akrobatyki sportowej
 • 3. posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z gimnastyki w uczelniach wyższych na stanowiskach dydaktycznych lub zajęć sportowych z gimnastyki
 • 4. zadeklarują Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie jako podstawowe miejsce zatrudnienia oraz zaliczenie dorobku naukowego dla AWF Warszawa

Zakres obowiązków

 • 1. prowadzenie zajęć z gimnastyki sportowej, akrobatyki sportowej, gimnastyki podstawowej
 • 2. prowadzenie zajęć ze specjalizacji instruktora gimnastyki sportowej
 • 3. prowadzenie działalności naukowej w obszarze nauk o kulturze fizycznej
 • 4. zaangażowanie w prace dydaktyczne i organizacyjne Katedry, Wydziału
 • 5. gotowość rozwoju naukowego
 • 6. dyspozycyjność
 • 7. prowadzenie zajęć w języku angielskim

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie o zatrudnienie do JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
 • 2. Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej, naukowej i doskonalenia zawodowego wg wzoru EUROPASS (https://europa.eu/europass/pl).
 • 3. Kwestionariusz osobowy (https://www.awf.edu.pl/__data/assets/word_doc/0007/28186/Kwestionariusz-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.doc).
 • 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magistra wraz z suplementem.
 • 5. Dyplom trenera lub instruktora gimnastyki sportowej lub akrobatyki sportowej.
 • 6. Plan rozwoju zawodowego i naukowego.
 • 7. Deklaracja wskazująca, iż w przypadku wygrania konkursu i zatrudnienia na AWF Warszawa – uczelnia ta będzie podstawowym miejscem zatrudnienia oraz iż kandydat złoży oświadczenie o zaliczeniu dorobku naukowego do dorobku jednostki organizacyjnej AWF Warszawa i do minimum kadrowego tej uczelni.
 • 8. Oświadczenie, iż kandydat: nie został ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, posiada pełnię praw publicznych oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • 9. Dokumenty świadczące o tym, że kandydat posiada inne umiejętności i kwalifikacje przydatne w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej (kursy, certyfikaty, legitymacje, dyplomy, zaświadczenia itp.).
 • 10. Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wg wzoru obowiązującego w AWF Warszawa. W związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych kandydatów do podjęcia pracy w AWF Warszawa, warunkiem niezbędnym do przystąpienia do procesu rekrutacyjnego w celu zatrudnienia jest dołączenie do składanej dokumentacji podpisanego Formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych (wraz z załączoną klauzulą informacyjną) według wzoru obowiązującego w AWF Warszawa http://www.awf.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0015/43125/Fromularz-zgody-i-klauzula-rodo-awf-dla-kandydatow-do-pracy.pdf

Załączniki