Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Sztuki
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Miejsce: Częstochowa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Opis stanowiska

stanowisko asystenta w grupie badawczo – dydaktycznej (etat umowa o pracę)

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra
 • dorobek artystyczny w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, w tym w zakresie fotografii artystycznej
 • wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie realizacji fotografii użytkowej i artystycznej z użyciem techniki tradycyjnej (czarno-biała) i cyfrowej
 • dyspozycyjność, umiejętność pracy w grupie, odpowiedzialność, kreatywność i motywacja do podnoszenia swoich kwalifikacji artystyczno-naukowych
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Mile widziane

 • wykaz dorobku artystycznego lub publikacji naukowych zaplanowanych do opublikowania, afiliowanych przez UJD (wraz z planowanym miejscem publikacji)

Zakres obowiązków

 • działalność naukowa/artystyczna w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, w tym w zakresie fotografii artystycznej
 • realizacja zajęć dydaktycznych
 • działalność organizacyjna w UJD

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do Rektora o zatrudnienie na ww. stanowisku
 • kwestionariusz osobowy (wg wzoru w zał. nr 3)
 • odpis dyplomu tytułu zawodowego
 • wykaz i dokumenty potwierdzające kompetencje dydaktyczne lub zawodowe, mające znaczenie w dydaktyce szkoły wyższej w zakresie kierunku, na którym będą prowadzone zajęcia (wg wzoru w zał. nr 4)
 • oświadczenie, że UJD będzie stanowić podstawowe miejsce pracy z dniem zatrudnienia (wg wzoru w załączniku nr 5)
 • deklaracja o dziedzinie i dyscyplinie (wg wzoru w załączniku nr 6)
 • deklaracja o wliczeniu do liczby N (wg wzoru w załączniku nr 7)
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności (wg wzoru w załączniku nr 8)
 • oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych (wg wzoru w załączniku nr 9)

Załączniki