Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nowych Technologii i Chemii
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria chemiczna

Opis stanowiska

Kandydata do objęcia stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych powinno cechować doświadczenie w prowadzeniu pracy naukowej i dydaktycznej, udokumentowane dorobkiem naukowym przynależnym do dyscypliny naukowej chemia. Osoba ta będzie zajmować się syntezą organiczną, badaniami właściwości fizykochemicznych i mezomorficznych związków organicznych oraz badaniami kwantowo-chemicznymi. Wymagana jest wiedza i doświadczenie w zakresie wymienionej tematyki. Kandydat będzie uczestniczył w procesie dydaktycznym.

Nasze wymagania

  •  kwalifikacje zawodowe potwierdzone dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku chemia;  znajomość zagadnień związanych z projektowaniem materiałów ciekłokrystalicznych i syntezą organiczną;  doświadczenie w charakteryzacji materiałów ciekłokrystalicznych oraz w zakresie metod spektroskopowych;  doświadczenie w zakresie obliczeń wykorzystujących metody chemii kwantowej;  doświadczenie w prowadzeniu obliczeń na klastrach HPC;  rozpoznawalny dorobek naukowy, publikacje zgodnie z aktualnym „Wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych”;  doświadczenie i predyspozycje do pracy dydaktycznej w szkole wyższej o profilu technicznym potwierdzone opinią kierownika zakładu, w którym pracował kandydat;  dobra znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków

  •  kwalifikacje zawodowe potwierdzone dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku chemia;  znajomość zagadnień związanych z projektowaniem materiałów ciekłokrystalicznych i syntezą organiczną;  doświadczenie w charakteryzacji materiałów ciekłokrystalicznych oraz w zakresie metod spektroskopowych;  doświadczenie w zakresie obliczeń wykorzystujących metody chemii kwantowej;  doświadczenie w prowadzeniu obliczeń na klastrach HPC;  rozpoznawalny dorobek naukowy, publikacje zgodnie z aktualnym „Wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych”;  doświadczenie i predyspozycje do pracy dydaktycznej w szkole wyższej o profilu technicznym potwierdzone opinią kierownika zakładu, w którym pracował kandydat;  dobra znajomość języka angielskiego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  •  podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT, kwestionariusz osobowy, życiorys zawodowy (CV), informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;  odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;  oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;  oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony;  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;  oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym miejscem pracy,  opinię kierownika zakładu szkoły wyższej, w której kandydat prowadził zajęcia dydaktyczne.
  • Wzory dokumentów dostępne są pod adresem: https://bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

Załączniki