Asystent stanowisko dydaktyczne

Kolegium Nauk Medycznych
Uniwersytet Rzeszowski
 • Miejsce: Rzeszów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Nasze wymagania

 • stopień/tytuł naukowy lub zawodowy magistra na kierunku przyrodniczym (technologia żywności i żywienia człowieka)
 • tytuł zawodowy/naukowy na kierunku dietetyka
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego: biegła w mowie i piśmie
 • znajomość języka polskiego: biegła w mowie i piśmie (dot. cudzoziemców)
 • doświadczenie lub zainteresowania badawcze w obszarze toksykologii oraz oceny dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego
 • gotowość i motywacja do podjęcia i realizacji doktoratu w zakresie toksykologii z wykorzystaniem różnorodnych technik badawczych i analitycznych w zakresie nauk medycznych w Instytucie Nauk Medycznych UR
 • udokumentowane doświadczenie badań w zakresie toksykologii in silico w zakresie estymacji parametrów dotyczących kancerogenności

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć ze studentami kierunku analityka medyczna (chemia analityczna), dietetyka (podstawy farmakologii z toksykologią) i zajęć na innych kierunkach medycznych lub pokrewnych w zależności od zapotrzebowania (np. English Division, zdrowie publiczne)
 • prowadzenie badań naukowych w zakresie toksykologii (m.in. analityka toksykologiczna na potrzeby regulacyjne, wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania, toksykologiczna ocena ryzyka zdrowotnego, prognoza parametrów toksykologicznych metodami toksykologii in silico – np. QSAR, read across, LAZAR, ToxTree itp. )
 • przygotowywanie wniosków o wydanie opinii komisji etyki badań naukowy
 • przygotowanie wniosków grantowych do odpowiednich instytucji (NCN, NCBiR, PCI, ABM, FNP itp.)
 • przygotowywanie artykułów naukowych do recenzowanych czasopism punktowanych
 • upowszechnianie wyników badań (udział w konferencjach naukowych, działalność popularyzatorska nauki)
 • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym
 • popularyzacja toksykologii
 • udział w spotkaniach z lokalnymi i międzynarodowymi partnerami projektów,
 • realizacja zadań administracyjnych zgodnie z działalnością naukową, dydaktyczną i organizacyjną

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • życiorys naukowy (CV)
 • kwestionariusz osobowy
 • autoreferat
 • informacja o dorobku badawczym lub artystycznym, a także dydaktycznym i organizacyjnym
 • 2 opinie profesorów lub doktorów habilitowanych o kandydacie w przypadku konkursu na stanowisko asystenta i adiunkta,
 • oświadczenie kandydata, że UR będzie jego podstawowym miejscem pracy
 • oświadczenie kandydata o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. 2021, poz. 478 z późn. zm.)
 • poświadczenie lub informacja o poziomie znajomości języka angielskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (dyplom magistra lub dyplom równorzędny)
 • inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w pracy naukowej wymienione w otwartym naborze

Załączniki