Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Elektryczny
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

Prowadzenie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych (w języku polskim oraz angielskim) w zakresie zagadnień związanych z profilem kształcenia Zakładu takich jak:
– algorytmy i struktury danych,
– języki i metody programowania,
– programowanie obiektowe,
– obsługa programów do projektowania inżynierskiego oraz oprogramowania do symulacji obwodowych i polowych,
– elektrotechnika.

Nasze wymagania

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego i języka polskiego;
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu,
 • znajomość oprogramowania do symulacji obwodowych i polowych;
 • znajomość zagadnień związanych z szeroko rozumianą informatyką (programowanie, przetwarzanie obrazów, uczenie maszynowe);
 • umiejętność posługiwania się narzędziami laboratoryjnymi (oscyloskop, sondy pomiarowe, multimetry);
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji; oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy;
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy- jeśli dotyczy.

Weź udział w rekrutacji

 • Gmach Elektrotechniki
  ul. Koszykowa 75/216
  00-660 Warszawa