Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Rozwoju Gospodarczego
Uniwersytet Gdański
 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: wg Regulaminu wynagrodzeń UG zł brutto
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Ekonomicznego z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Ekonomii Międzynarodowej i Rozwoju Gospodarczego Wydziału Ekonomicznego. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dn. 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dn. 13.06. 2019 r.

Nasze wymagania

 • tytuł magistra nauk ekonomicznych;
 • praktyczna i teoretyczna wiedza z zakresu procesów wzrostu gospodarczego, rozwoju lokalnego, rozwoju obszarów morskich, w tym morskiej energetyki wiatrowej;
 • znaczący dorobek naukowy, udokumentowany publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych krajowych i międzynarodowych ww zakresie;
 • doświadczenie w badaniach z zakresu rozwoju regionalnego i rozwoju gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki morskiej i nowych sektorów off-shore
 • zaawansowanie w co najmniej 80% przygotowania rozprawy doktorskiej w ww wymienionym zakresie tematycznym wraz z opinią promotora lub opiekuna naukowego lub kierownika szkoły doktorskiej
 • doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu funduszy na prowadzenie badań naukowych (NCN, NCBR granty uczelniane etc.,)
 • udokumentowany udział w konferencjach naukowych (także międzynarodowych) oraz kursach
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • działalność naukowa
 • zaangażowanie w działalność naukową i organizacyjną katedry

Oferujemy

 • zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze pracy
 • bardzo dobre warunki pracy naukowej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Wykaz dorobku naukowego i dydaktycznego za ostatnie 5 lat
 • Dokumenty potwierdzajace wymagane umiejętności i kwalifikacje
 • Opinia z dotychczasowego miejsca pracy lub szkoły doktorskiej

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Rozwoju Gospodarczego, ul. Armii Krajowej 119/121
  81-824 Sopot
  z dopiskiem: KONKURS