Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

Konkurs dotyczy objęcia stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Inżynierii Elektrycznej Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki jako podstawowego lub dodatkowego miejsca pracy.

Nasze wymagania

 • 1. ukończone studia magisterskie w dziedzinie nauk technicznych związanych z elektrotechniką, elektroenergetyką, energetyką, automatyką, elektroniką lub pokrewnych,
 • 2. posiadanie przygotowania pedagogicznego lub gotowość do podjęcia kursu z przygotowania pedagogicznego oraz predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami
 • 3. w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami

Mile widziane

 • 1. mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym prowadzić zajęcia z cudzoziemcami
 • 2. dodatkowym atutem będzie posiadanie przez kandydata osiągnięć w zakresie nauk technicznych (szczególnie w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika).

Zakres obowiązków

 • 1. Pracownik zatrudniony na stanowisku asystenta będzie odpowiedzialny za prowadzenie wybranych zajęć dydaktycznych w zakresie: ćwiczeń audytoryjnych, ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych w wymiarze co najmniej 360 godzin w ciągu roku akademickiego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
 • 2. Pracownik oprócz działalności dydaktycznej będzie wykonywał także czynności organizacyjne w zakresie dydaktyki oraz organizacji dydaktyki (np. opracowanie /przygotowanie ćwiczeń laboratoryjnych, instrukcji laboratoryjnych).

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) podanie o przyjęcie na stanowisko,
 • 2) cv kandydata,
 • 3) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • 4) opis dotychczasowej pracy zawodowej, z wyszczególnieniem osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, jakie pozostają w związku z rodzajem stanowiska będącego przedmiotem konkursu
 • 5) świadectwa pracy z ostatnich lat,
 • 6) oświadczenie, że kandydat spełnia warunki określone w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2 018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.)
 • 7) oświadczenie, że Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich będzie podstawowym /dodatkowym miejscem zatrudnienia kandydata,
 • 8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Załączniki