Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Filozoficzny
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • nauki o kulturze i religii

Opis stanowiska

konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ
w zakresie „znajomości zagadnień dotyczących krajów arabskich, świata islamu, współczesnego Bliskiego Wschodu

Nasze wymagania

 • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
 • wykazują predyspozycje do pracy badawczej;
 • posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej

Mile widziane

 • kandydat/kandydatka powinien/powinna posiadać co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w naukach humanistycznych lub społecznych,
 • jego/jej plany badawcze powinny być w co najmniej 75% związane z dyscypliną: nauki o kulturze i religii
 • od kandydata/kandydatki wymagana jest umiejętność badania i opisywania współczesnych zjawisk społeczno-politycznych w rejonie (dodatkowym atutem będzie potwierdzenie tych umiejętności w publikacjach naukowych),
 • kandydat/kandydatka powinien/powinna umieć analizować wzajemne relacje pomiędzy islamem na Bliskim Wschodzie a w Europie z uwzględnieniem newralgicznych kwestii kulturowo-społecznych,
 • dodatkowym atutem będzie umiejętność komunikowania się w tym zakresie ze środowiskiem pozaakademickim (mile widziana działalność w zakresie popularyzacji nauki),
 • pożądana znajomość języka regionu,
 • kandydat/kandydatka we wniosku aplikacyjnym powinien/powinna przedstawić swoje plany badawcze, z ewentualnym uwzględnieniem potencjalnych projektów finansowanych zewnętrznie,
 • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych

Zakres obowiązków

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
 • dostęp do infrastruktury badawczej,
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,
 • dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopia dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada,
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • pocztą elektroniczną na adres: filozof@uj.edu.pl, tytuł: „konkurs na stanowisko asystenta w KPSC w zakresie znajomości zagadnień dotyczących krajów arabskich, świata islamu, współczesnego Bliskiego Wschodu” przesyłką pocztową na adres: Wydział Filozoficzny UJ, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków