Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki o Ziemi i środowisku

Opis stanowiska

Konkurs numer 15.2024.ING.WNZKŚ.ER z dnia 19.02.2024 r.

Jednostka organizacyjna: Instytut Nauk Geologicznych, Zakład Geologii Fizycznej
Stanowisko: asystent
Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne
• dyscyplinie/dyscyplinach: nauki o Ziemi i środowisku
• w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Termin składania dokumentów: 28.03.2024
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 26.04.2024
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024
Okres zatrudnienia: czas określony (01.10.2024 – 30.09.2028)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku (dla obcokrajowców potwierdzona certyfikatem na poziomie min. B2).
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku, (potwierdzona certyfikatem na poziomie min. C1).
 • Tytuł magistra w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku uzyskany na kierunku geologia (preferowana specjalność związana z petrologią, mile widziana praca magisterska w zakresie petrologii metamorficznej).
 • Tytuł co najmniej licencjata uzyskany na kierunku prawo, administracja lub pokrewnym.
 • Dorobek naukowy poświadczony publikacjami naukowymi, mile widziany dorobek w zakresie petrologii.
 • Doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć na uczelni wyższej.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym umiejętność programowania w środowisku Matlab oraz znajomość zasad modelowania termodynamicznego równowag fazowych przy użyciu programów takich jak PerpleX, Theriak-Domino czy Thermocalc.
 • Dobra znajomość metod z zakresu mikroskopii optycznej i skaningowej, mikrosondy elektronowej, dyfrakcji rentgenowskiej, dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych oraz spektroskopii Ramana.
 • Udokumentowane inne formy aktywności naukowej oraz aplikacyjnej (kursy, stypendia).

Zakres obowiązków

 • W obszarze dydaktycznym od Kandydata oczekuje się, że będzie prowadził laboratoria, ćwiczenia oraz ćwiczenia terenowe w ramach przedmiotów geologia dynamiczna I i II, geologia ogólna i podstawy geologii fizycznej. Prowadzenie ćwiczeń z przedmiotów z zakresu zagadnień prawnych w geologii i ochronie środowiska.
 • W obszarze badawczym od Kandydata oczekuje się prowadzenia badań naukowych, ich publikacji w czasopismach krajowych i międzynarodowych oraz nawiązywania i kontynuowania współpracy z innymi ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą.
 • W obszarze organizacyjnym od Kandydata oczekuje się pomocy w organizacji ćwiczeń kameralnych i terenowych w zakresie geologii dynamicznej, geologii ogólnej i podstaw geologii fizycznej. Od kandydata oczekuje się uczestnictwa w promocji kierunków studiów prowadzonych w ING np. wykłady dla szkół, aktywny udział w posiedzeniach naukowych ING.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.
 • Skan dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 • Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku. 9. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf).