Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Do podstawowych obowiązków asystenta należy zabezpieczenie ciągłości zadań dydaktycznych, naukowych, technicznych i organizacyjnych Wydziału Chemii UW, w szczególności w zakresie realizacji projektów badawczych lub dydaktycznych.

Nasze wymagania

 • Spełnienie wymagań określonych w art. 113 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20.07.2018 (Dz.U. z 2023 r., poz. 742).
 • Posiadanie stopnia doktora w zakresie chemii lub nauk pokrewnych, lub tytułu zawodowego magistra w zakresie chemii, lub nauk pokrewnych.
 • Kryteria kwalifikacyjne: dotychczasowe osiągnięcia naukowe
 • Kryteria kwalifikacyjne: dotychczasowe osiągnięcia dydaktyczne
 • Kryteria kwalifikacyjne: dotychczasowe osiągnięcia organizacyjne
 • Kryteria kwalifikacyjne: opinia samodzielnego pracownika nauki Wydziału Chemii UW, kierownika grupy badawczej, w której kandydat/ka planuje pracować,
 • Kryteria kwalifikacyjne: Proponowana tematyka badawcza oraz plany pozyskiwania funduszy na realizację własnego projektu badawczego (poza uczestniczeniem w projektach realizowanych przez samodzielnych pracowników nauki).

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych na wysokim poziomie oraz rozwój własnej tematyki badawczej
 • Aktywność w staraniach o granty
 • Aktywne uczestnictwo w procesie dydaktycznym

Oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w wymiarze całego etatu. W przypadku pierwszego zatrudnienia na Uniwersytecie Warszawskim – zatrudnienie na 3 lata.
 • Miejsce pracy: Wydział Chemii UW, ul. Pasteura 1, Warszawa.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Życiorys i kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora w zakresie chemii lub nauk pokrewnych, lub dyplomu magistra w zakresie chemii, lub nauk pokrewnych.
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (do pobrania w formularzu aplikacyjnym).
 • Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzenia konkursów na UW (do pobrania w formularzu aplikacyjnym).
 • Uzupełniony szablon informacji o kandydacie/kandydatce (do pobrania w formularzu aplikacyjnym).
 • Projekt badawczy, w którym zostaną określone zamierzenia kandydata/ki na najbliższe 2 lata (maksymalnie 1 strona).
 • Dwie opinie o działalności naukowej kandydata/ki, nadesłane do Biura Dziekana Wydziału Chemii UW, przez dwie osoby ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora [dopuszcza się opinię osób pracujących na równoważnym stanowisku za granicą].
 • Opinia kierownika grupy badawczej Wydziału Chemii UW, w której kandydat/ka planuje pracować, przekazana do Biura Dziekana Wydziału Chemii UW.
 • Opinia dydaktyczna wystawiona lub poświadczona przez kierownika jednostki dydaktycznej (jeśli kandydat/ka prowadził/a zajęcia dydaktyczne, z dotychczasowego miejsca pracy).
 • Spis publikacji naukowych (proszę załączyć kopie pierwszych stron) oraz prezentacji na konferencjach naukowych (z zaznaczeniem formy prezentacji i autora prezentującego) [należy podać informacje o współczynniku oddziaływania czasopism (IF), w których prace są opublikowane oraz liczbie ich cytowań w literaturze naukowej].
 • Krótki opis (½ strony) najważniejszych osiągnięć z podaniem wkładu własnego w odniesieniu do przedstawionej listy publikacji.
 • Wykaz ewentualnych patentów i zgłoszeń patentów (tytuły, współautorzy).
 • Informacja o odbytych stażach naukowych (krajowych i zagranicznych) z podaniem czasu trwania stażu.
 • Informacja (potwierdzona odpowiednim pismem lub wydrukiem z bazy danych) o uzyskanych grantach i złożonych wnioskach o finansowanie badań naukowych z określeniem rodzaju grantu oraz charakteru udziału (kierownik, główny wykonawca).
 • Wykaz prowadzonych zajęć dydaktycznych (jeśli kandydat/ka prowadził/a zajęcia dydaktyczne).
 • Informacja o ewentualnych osiągnięciach w zakresie upowszechniania nauki lub działalności organizacyjnej, w tym działalności popularyzatorskiej, promocyjnej, autorstwie (lub współautorstwie) podręczników i skryptów, a także pracy z uzdolnioną młodzieżą.
 • Informacja o średniej z jednolitych studiów magisterskich lub studiów I i II stopnia.

Weź udział w rekrutacji