Asystent stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Nasze wymagania

 • Od kandydata/kandydatki na to stanowisko wymaga się spełniania wymagań, o których mowa w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 r. z 742 z późn. zm.);
 • co najmniej tytułu magistra w zakresie nauczania francuskiego jako obcego;
 • doświadczenia badawczego w zakresie językoznawstwa stosowanego ukierunkowanego na proces glottodydaktyczny;
 • udokumentowanej działalności naukowej oraz planów dotyczących rozwoju w tym zakresie;
 • doświadczenia dydaktycznego w nauczaniu języka francuskiego jako obcego;
 • kompetencji w zakresie stosowania nowych technologii w naukach humanistycznych, w szczególności w nauczaniu języków obcych, które będą mogły być wykorzystane w ramach zajęć z praktycznej nauki języka francuskiego;
 • W procedurze konkursu kandydat może zostać poproszony o poprowadzenie zajęć na wybrany przez siebie temat w języku francuskim.

Zakres obowiązków

 • realizacja obowiązkowego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych (pensum);
 • realizacja zadań związanych z dydaktyką np. przeprowadzanie egzaminów, kolokwiów, sprawdzianów, testów;
 • obowiązki organizacyjne np. udział w pracach komisji egzaminacyjnych;
 • prowadzenie dokumentacji dydaktycznej i naukowej;
 • udział w posiedzeniach organów kolegialnych w Uniwersytecie.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie;
 • Informację o przetwarzaniu danych osobowych (formularz dostępny na stronie Uniwersytetu Warszawskiego: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/);
 • Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (formularz dostępny na stronie Wydziału Neofilologii: https://neofilologia.uw.edu.pl/konkursy-i-procedury-awansowe/formularze-2/);
 • Dyplom magistra;
 • Życiorys;
 • Kwestionariusz osobowy (formularz dostępny na stronie Uniwersytetu Warszawskiego: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/);
 • Opinię nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł lub stopień naukowy;
 • Inne dokumenty mające znaczenie dla sprawy /z inicjatywy kandydata/.

Załączniki