Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach

Opis stanowiska

Stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Dziennikarstwa i Badań nad Mediami, pełen etat.

Nasze wymagania

 • Stopień magistra nauk społecznych lub humanistycznych.
 • Udokumentowany dorobek naukowy w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach.
 • Doświadczenie w kształceniu studentów.
 • Biegła znajomość języka angielskiego udokumentowana stosownym certyfikatem i/lub publikacjami w j. angielskim.

Zakres obowiązków

 • Realizacja zadań asystenta badawczo-dydaktycznego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie skierowane do Rektora UKW
 • CV i list motywacyjny wraz z planem badań naukowych (tematyka i planowane publikacje);
 • kwestionariusz osobowy, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 43/2018/2019 Rektora UKW z dnia 14 czerwca 2019 r
 • zdjęcie
 • dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra
 • kopie świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy
 • oświadczenie, że w razie zatrudnienia UKW będzie podstawowym miejscem pracy nauczyciela akademickiego, na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia nr 43/2018/2019 Rektora UKW z dnia 14 czerwca 2019 r.
 • dokumenty potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań określonych w ogłoszeniu konkursowym
 • oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2019 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 43/2018/2019 Rektora UKW z dnia 14 czerwca 2019 r.
 • oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej związanej z poświadczaniem nieprawdy (art. 233 k.k.) na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do zarządzenia nr 43/2018/2019 Rektora UKW z dnia 14 czerwca 2019 r.

Załączniki