Asystent stanowisko dydaktyczne

Szkoła Zdrowia Publicznego Collegium Medicum
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Miejsce: Olsztyn
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 4.685 - 5.000 zł brutto
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze Pielęgniarstwa

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa
 • prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza
 • praktyczne doświadczenie w pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza powiązane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki (min. 5 lat)
 • szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki (zrealizowane lub w trakcie realizacji)
 • udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w tabeli 6a załącznik nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku (z późn. zm.)
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami
 • znajomość języka angielskiego
 • umiejętność pracy w zespole

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych właściwie przygotowanych pod względem merytorycznym i metodycznym
 • opracowywanie szczegółowych programów (sylabusów) do prowadzonych przedmiotów
 • praca w komisjach i zespołach wydziałowych - na podstawie odrębnych powołań
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych tj. organizacja seminariów, konferencji, warsztatów, kół naukowych itp.
 • prowadzenie konsultacji dla studentów
 • troska o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia
 • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych
 • wykonywanie innych prac związanych z procesem dydaktycznym, działalnością naukową i promocją Szkoły Zdrowia Publicznego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia)
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy (BIP UWM - „baza dokumentów - sprawy kadrowe”)
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • kopia prawa wykonywania zawodu
 • kopia dokumentów potwierdzających rozwój zawodowy (uzyskane specjalizacje, certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy potwierdzające ukończenie kursów i szkoleń)
 • informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich - tabela (strona internetowa SZP – „oferty pracy” – „dokumenty do pobrania”)
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta (BIP UWM - „baza dokumentów – sprawy kadrowe”)
 • oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742)
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM - „baza dokumentów – sprawy kadrowe”)

Załączniki