Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, w zakresie zarządzania marką i kreowania wizerunku, zarządzania kompetencjami pracowników oraz zarządzania w sektorze publicznym w Zakładzie Negocjacji w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Nasze wymagania

  • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny; wykazują predyspozycje do pracy badawczej; posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.
  • Udokumentowany dorobek naukowy w ww. zakresie, wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w studiach MBA i/lub podyplomowych z zakresu zarządzania, organizacja konferencji i sympozjów naukowych.

Zakres obowiązków

  • Wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Oferujemy

  • • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni, • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców, • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego, • dostęp do infrastruktury badawczej, • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego, • dodatkowe świadczenia socjalne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • 1. CV, 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 3. kopia dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada, 4. informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki, 5. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, 6. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 7. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.
  • 1. wykaz publikacji 2. poświadczenie prowadzenia zajęć na studiach MBA i/lub podyplomowych 3. dokument poświadczający doświadczenie w zakresie organizacji konferencji, sympozjów, imprez naukowych

Załączniki