Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Architektury
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 4685 zł brutto
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • architektura i urbanistyka

Opis stanowiska

Wydział Architektury poszukuje kandydata lub kandydatki na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Architektury i Sztuk Wizualnych, w zespole dydaktycznym Projektowania Architektury Budowli Przemysłowych w zakresie dyscypliny naukowej architektura i urbanistyka. Osobie zatrudnionej na tym stanowisku będą powierzone obowiązki dydaktyczne i organizacyjne, przede wszystkim na rzecz Katedry, ale także Wydziału i Uczelni. Stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego wiąże się też z aktywną współpracą w zakresie prowadzenia i publikowania wyników badań naukowych wzmacniających potencjał Katedry, a także Wydziału

Nasze wymagania

 • 1.Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668z póżn. zm.) oraz Statucie Politechniki Wrocławskiej.
 • 2.Ukończone studia wyższe na kierunku architektura.
 • 3.Zaawansowana praca nad doktoratem w dyscyplinie architektura i urbanistyka, potwierdzona przez promotora.
 • 4.Uprawnienia projektowe w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub wymagana odbyta roczna praktyka projektowa pod kątem uzyskania uprawnień projektowych w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.
 • 5.Udokumentowany dorobek naukowo-badawczy – autorstwo lub współautorstwo publikacji z wykazu MEiN o punktacji min.140 pkt, w tym publikacji w j. angielskim, w tym z Impact Factorem.
 • 6.Udokumentowana aktywność na międzynarodowych konferencjach naukowych lub innych wydarzeniach międzynarodowych istotnych dla środowiska architektonicznego.
 • 7.Biegła znajomość zagadnień projektowania architektonicznego pozwalająca na prowadzenie ćwiczeń z przedmiotu Projektowanie Architektoniczne 2 w języku polskim i angielskim.
 • 8.Udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania.
 • 9. Biegła znajomość j. polskiego w mowie i piśmie.
 • 10. Biegła znajomość języka angielskiego (w tym naukowo-technicznego) w mowie i piśmie udokumentowana certyfikatem (min. B2).
 • 11. Ukończony kurs Dydaktyki Szkoły Wyższej (min. Część I).
 • 12.Min. 2 lata doświadczenia dydaktycznego (prowadzenie i współprowadzenie zajęć), w tym projektowania miejsc pracy/architektury zakładów przemysłowych.
 • 13. Udokumentowany udział w projektach badawczych.
 • 14. Udokumentowana inicjatywa w pozyskiwaniu grantów.
 • 15. Udokumentowana działalność organizacyjna.
 • 16. Bardzo dobra komunikatywność.

Mile widziane

 • 1. Mile widziana znajomość programów BIM Revit.
 • 2. Mile widziana udokumentowana współpraca z zagranicznym ośrodkiem naukowym.

Zakres obowiązków

 • 1.Kształcenie i wychowanie studentów na I, II, III stopniu studiów w języku polskim i angielskim.
 • 2.Podejmowanie aktywności w zakresie pozyskiwania grantów badawczych.
 • 3.Prowadzenie badań naukowych i publikowanie wyników badań.
 • 4.Współpraca z ośrodkami naukowymi i istotnymi dla Wydziału podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego.
 • 5.Podnoszenie własnych kwalifikacji.
 • 6.Aktywne uczestniczenie w pracach organizacyjnych Katedry, Wydziału i Uczelni.
 • 7.Przestrzeganie zasad etyki, a zwłaszcza Akademickiego Kodeksu Etycznego PWr.

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w prestiżowej Uczelni; Możliwość rozwoju zawodowego; Pracę w kreatywnym i wspierającym rozwój zespole.
 • W zakresie rozwoju naukowego: możliwość uczestniczenia w badaniach naukowych i projektach prowadzonych na Uczelni, które umożliwią rozwój własnych umiejętności i zdobycie doświadczenia naukowego i zawodowego, również we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi oraz firmami zewnętrznymi; W zakresie kształcenia: możliwość uczestniczenia w programach szkoleniowych podnoszących kwalifikacje prowadzonych na Uczelni oraz realizowanych przez instytucje współpracujące; W zakresie współpracy międzynarodowej: możliwość uczestniczenia w realizowanych na uczelni programach wymiany i współpracy międzynarodowej oraz w międzynarodowych projektach badawczych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1.Zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Rektora https://wa.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy/wymagane-dokumenty
 • 2.Syntetyczny życiorys
 • 3.Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie https://wa.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy/wymagane-dokumenty
 • 4.Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego/tytułu profesora lub odpis dyplomu ukończenia studiów
 • 5.Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej
 • 6.Wykaz publikacji
 • 7.Wykaz i opis staży naukowych Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych https://wa.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy/wymagane-dokumenty
 • 8.Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce https://wa.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy/wymagane-dokumenty
 • 9.Oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy* https://wa.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy/wymagane-dokumenty

Załączniki