Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Budownictwa i Architektury
Politechnika Świętokrzyska
 • Miejsce: Kielce
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

Przewidywany zakres zadań:
1. Przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów: Technologia robót budowlanych 1, Budownictwo podziemne,
Materiały budowlane, Technologie betonów nowej generacji;
2. Prowadzenie działalności naukowej i publikacyjnej;
3. Prace organizacyjne na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni.

Nasze wymagania

 • Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku budownictwo w zakresie technologii i organizacji budownictwa;
 • Predyspozycje do pracy dydaktycznej i naukowej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej (minimum dwa lata), z zakresu: technologii robót budowlanych, budownictwa podziemnego, materiałów budowlanych z technologią betonu, technologii betonów nowej generacji;
 • Wszczęty przewód doktorski w dyscyplinie budownictwo/inżynieria lądowa, geodezja i transport;
 • Udokumentowane osiągnięcia naukowe w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport w postaci publikacji naukowych, umożliwiające zaliczenie do grupy pracowników badawczo-dydaktycznych. Minimum 5 publikacji znajdujących się na liście JCR, minimum dwa artykuły opublikowane w latach 2023-24 o łącznej minimalnej liczbie 55 pkt.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym studiowanie literatury oraz redagowanie artykułów naukowych;
 • W przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Zakres obowiązków

 • Przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów: Technologia robót budowlanych 1, Budownictwo podziemne, Materiały budowlane, Technologie betonów nowej generacji;
 • Prowadzenie działalności naukowej i publikacyjnej;
 • Prace organizacyjne na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni.

Oferujemy

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora PŚk,
 • • życiorys/CV,
 • • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
 • • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • • zaświadczenie o otwartym przewodzie doktorskim,
 • • wykaz publikacji naukowych, osiągnięć dydaktycznych i zawodowych;
 • • oświadczenie Kandydata, potwierdzające że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Weź udział w rekrutacji

 • Politechnika Świętokrzyska
  Wydział Budownictwa i Architektury
  Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
  25-314 Kielce