Asystent stanowisko dydaktyczne

Kolegium Nauk Medycznych
Uniwersytet Rzeszowski
 • Miejsce: Rzeszów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Nasze wymagania

 • stopień/tytuł naukowy lub zawodowy: lekarz medycyny
 • dobra znajomość języka angielskiego: biegła w mowie i piśmie
 • doświadczenie lub zainteresowania badawcze w obszarze choroby wewnętrzne
 • doświadczenie w zakresie pracy zespołowej

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć ze studentami w Kolegium Nauk Medycznych
 • prowadzenie badań naukowych w zakresie chorób wewnętrznych
 • przygotowywanie artykułów naukowych do recenzowanych czasopism
 • upowszechnianie wyników badań (udział w konferencjach naukowych, działalność popularyzatorska nauki)
 • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym
 • udział w spotkaniach z lokalnymi i międzynarodowymi partnerami projektów,
 • realizacja zadań administracyjnych zgodnie z działalnością naukową i dydaktyczną

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • życiorys naukowy (CV)
 • kwestionariusz osobowy
 • autoreferat
 • informacja o dorobku badawczym lub artystycznym, a także dydaktycznym i organizacyjnym
 • oświadczenie kandydata, że UR będzie jego podstawowym miejscem pracy
 • oświadczenie kandydata o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. 2021, poz. 478 z późn. zm.)
 • poświadczenie lub informacja o poziomie znajomości języka angielskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
 • inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w pracy naukowej wymienione w otwartym naborze
 • inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w pracy naukowej wymienione w otwartym naborze
 • prawo wykonywania zawodu
 • potwierdzenie uzyskanych specjalizacji lekarskich

Załączniki

Weź udział w rekrutacji