Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina sztuki
  • sztuki muzyczne

Opis stanowiska

Asystent – gra na gitarze

Nasze wymagania

  • 1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: • Spełniają wymogi określone w art. 113 oraz 114 i 115 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), • Posiadają dyplom ukończenia studiów II stopnia lub równoważnych • Wykazują się doświadczeniem w pracy dydaktycznej na poziomie akademickim w wyżej wymienionym zakresie nauczania przedmiotów • Wykazują się osiągnięciami i dorobkiem w działalności artystycznej
  • Wymagania konkursowe: • Wykonanie przed Komisją programu (ok. 20 minut solo lub z innym instrumentem) • Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych ze wskazanym przez UMFC studentem • Obycie rozmowy kwalifikacyjnej

Mile widziane

  • 5. Mile widziane; • Wysoki poziom kultury osobistej • Umiejętność współpracy ze studentami I pracownikami UMFC • Ciekawy i inspirujący sposób prowadzenia zajęć

Zakres obowiązków

  • • Podnosić swoje kwalifikacje; • Kształcić i wychowywać studentów oraz innych uczestników studiów prowadzonych przez Uczelnię i Wydział; • Uczestniczyć w pracach organizacyjnych Uczelni i Wydziału; • Uczestniczyć w działalności artystycznej Uczelni i Wydziału; • Nadzorować opracowywanie przez studentów prac zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych, pod względem merytorycznym i metodycznym; • Być członkiem jednej z Katedr działających na terenie UMFC i uczestniczyć w jej pracach; • Uczestniczyć w zebraniach swojej Katedry; • Uczestniczyć w komisjach egzaminacyjnych semestralnych i rocznych wszystkich form studiów funkcjonujących na Wydziale, także egzaminów stażowych; • Uczestniczyć w komisjach egzaminów wstępnych wg powołań określonych przez Dziekana; • Uczestniczyć w przesłuchaniach kwalifikacyjnych do przedsięwzięć artystycznych podejmowanych na Wydziale – według dyspozycji Dziekana; • Uczestniczyć w innych egzaminach wydziałowych - według dyspozycji Dziekana; • Przestrzegać tygodniowego wymiaru czasu pracy nauczyciela akademickiego; • Posiadać znajomość Statutu, Regulaminu Pracy i Regulaminu Studiów UMFC w zakresie umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie w ramach struktur Uczelni.

Oferujemy

  • Oferujemy: • mozliwość korzystania z pomocy Funduszu Socjalnego, pracę w miłej i przyjaznej atmosferze

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • 2. Wymagane dokumenty: • Zgłoszenie udziału w konkursie adresowane do Rektora UMFC, • Poświadczona kopia uzyskania stopnia magistra lub równoważnego, • Dokument potwierdający staż pracy w szkolnictwie wyższym • Dokumentacja przebiegu pracy zawodowej/dydaktycznej – dorobek artystyczny • Kwestionariusz osobowy (zgodny z wzorem UMFC) • Curriculum vitae • Oświadczenie o wyrażonej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w składanych dokumentach w związku z udziałem w konkursie (druk zgodny ze wzorem UMFC do pobrania ze strony internetowej) • Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Załączniki