Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości w Katedrze Zarządzania, Ekonomiki Mediów i Reklamy w zakresie: teorie przywództwa i zarządzanie, metodologia badań w zarządzaniu, interdyscyplinarne badania nad przywództwem, koncepcja różnorodności społecznej w zarządzaniu w Instytucie Kultury, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny; wykazują predyspozycje do pracy badawczej; posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.
 • Udokumentowany dorobek naukowy w zakresie konkursu; udokumentowany udział w konferencjach, stażach naukowych; udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych; doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych; doświadczenie dydaktyczne min. 4 lata

Zakres obowiązków

 • Wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Oferujemy

 • • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni, • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców, • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego, • dostęp do infrastruktury badawczej, • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego, • dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. CV, 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 3. kopia dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada, 4. informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki, 5. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, 6. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 7. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.
 • CV naukowe; zaświadczenie o udziale z stażach badawczych; zaświadczenie o udziale z stażach naukowych; zaświadczenie o udziale w konferencjach; certyfikacje potwierdzające kompetencje badawcze; pozytywne wyniki ankiet oceniających zajęcia dydaktyczne

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
  Ul. Prof. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, p.0.206