Asystent stanowisko dydaktyczne

Studium Języków Obcych
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • literaturoznawstwo

Opis stanowiska

Od kandydata oczekuje się doświadczenia w pracy z osobami dorosłymi i prowadzeniu zajęć w formie lektoratów, opracowywania sylabusów z języka angielskiego, przygotowania materiałów autorskich do nauki specjalistycznego języka angielskiego, przekazywania podstawowych informacji o kulturze kraju charakterystycznego dla danego obszaru językowego, przeprowadzania testów kontrolnych, które dają możliwość sprawdzenia swoich postępów i są wskazówką do dalszej nauki, przeprowadzania po każdym semestrze egzaminów, którego zaliczenie umożliwia rozpoczęcie nauki na kolejnym etapie zaawansowania, udzielania konsultacji, stałego doskonalenia swoich umiejętności językowych, poznawania nowych metod nauczania. Dodatkowe oczekiwania: wykonywanie tłumaczeń na język angielski i francuski.
Reszta informacji w treści ogłoszenia.

Nasze wymagania

 • Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych: Posiadanie stopnia naukowego magistra, magistra inżyniera lub równoważnego z zakresu filologii angielskiej; Zaawansowana znajomość języka angielskiego, potwierdzona właściwym dyplomem lub świadectwem wydanym na podstawie egzaminu przez instytucję o uznanej pozycji w nauczaniu języka angielskiego; Zaawansowana znajomość języka francuskiego, potwierdzona właściwym dyplomem lub świadectwem wydanym na podstawie egzaminu przez instytucję o uznanej pozycji w nauczaniu języka francuskiego; Co najmniej pięcioletni udokumentowany staż pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego; Udział w projektach międzynarodowych prowadzonych na uczelni wyższej; Wysokie umiejętności dydaktyczne potwierdzone np. wynikami ankiet studenckich; Predyspozycje i umiejętności osobiste, w tym: - umiejętność rzetelnego przekazywania wiedzy i umiejętności praktycznych, - umiejętność planowania i organizacji pracy własnej, - znajomość i umiejętność obsługi komputera oraz technik nauczania na odległość, - praktyczna znajomość programu Sylabus, praktyczna znajomość platformy Moodle, - doświadczenie w tworzeniu nowych kierunków studiów, - czynny udział w szkoleniach i kursach podnoszących kompetencje dydaktyczne, - uczestnictwo w konferencjach dydaktycznych i dydaktyczno-naukowych, potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami; Warunki konieczne: - doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego specjalistycznego, języka angielskiego biznesowego, - wiedza z zakresu nowoczesnych metod nauczania języków obcych, np. neurodydaktyki, psychologii w nauczaniu czy metod kreatywnych (prowadzenie debat, kół zainteresowań) itp. - wiedza i doświadczenie z zakresu tłumaczeń ogólnych, naukowych i specjalistycznych (koniecznie z zakresu medycyny) w języku angielskim i francuskim, mile widziane uprawnienia tłumacza przysięgłego, - umiejętność pracy metodą projektową, np. „design thinking”, - doświadczenie w organizowaniu konkursów i przedsięwzięć promujących naukę języka angielskiego, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczestników, - doświadczenie w pracy z uczniami szkół średnich, - umiejętność organizacji kursów i warsztatów językowych, - znajomość współczesnych platform do nauczania zdalnego oraz projektowania quizów językowych, - uczestnictwo w różnego rodzaju projektach dydaktycznych czy edukacyjnych, W przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Zakres obowiązków

 • Nauczanie języka angielskiego i francuskiego.
 • Opracowywanie sylabusów do przedmiotu.
 • Wykonywanie tłumaczeń.
 • I inne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) podanie o przyjęcie na stanowisko
 • 2) cv kandydata,
 • 3) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • 4) opis dotychczasowej pracy zawodowej, z wyszczególnieniem osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, jakie pozostają w związku z rodzajem stanowiska będącego przedmiotem konkursu
 • 5) świadectwa pracy z ostatnich lat,
 • 6) oświadczenie, że kandydat spełnia warunki określone w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.)
 • 7) oświadczenie, że Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich będzie podstawowym/dodatkowym miejscem zatrudnienia kandydata,
 • 8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Studium Języków Obcych PBŚ: Budynek J, J011
  ul. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz