Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji, Instytut Sztuk Plastycznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Miejsce: Cieszyn
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji, Instytut Sztuk Plastycznych

Adres miejsca pracy: ul. J.U. Niemcewicza 6, 43-400 Cieszyn, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

nr ref. 6/2024/NA/WSNE/ISP

Słowa kluczowe: szkło, ceramika, projektowanie, sztuka

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Nasze wymagania

 • co najmniej tytuł zawodowy magistra sztuki w dyscyplinie: Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki,
 • aktualny dorobek artystyczno–naukowy obejmujący udział w wystawach zagranicznych i krajowych oraz publikacje katalogowe dzieł,
 • kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie działalności artystyczno-naukowej,
 • doświadczenie z zakresu projektowania szkła i ceramiki artystycznej,
 • doświadczenie z zakresu projektowania i realizacji witrażu klasycznego,
 • znajomość technik z zakresu projektowania i realizacji szkła fusinowego (różne systemy +/-82, 96, 90),
 • znajomość techniki Tiffaniego oraz znajomość technik slampingowych, fusingowych i witrażowych,
 • znajomość kształtowania ceramiki unikatowej oraz umiejętność angobowania i szkliwienia,
 • znajomość krzywych temperaturowych stosowanych podczas różnych wypałów szkła i ceramiki artystycznej,
 • umiejętność obsługi aparatury będącej wyposażeniem pracowni Szkła artystycznego i Ceramiki tj. piece szklarskie i ceramiczne, urządzenia piaskujące, urządzenia szlifujące do szkła, komora natryskowa do szkliwienia prac ceramicznych, walcarka i mieszarka do gliny,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni na studiach I i II stopnia,
 • udokumentowane osiągnięcia dydaktyczne i popularyzatorskie,
 • umiejętność prowadzenia warsztatów z zakresu szkła i ceramiki artystycznej dla dzieci i młodzieży,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców),
 • umiejętność obsługi programów graficznych: CorelDRAW, Photoshop oraz MS Word, Excel,
 • umiejętności z zakresu projektowania graficznego wykorzystywanego w ceramice i szkle artystycznym,
 • gotowość do współpracy w zespole,
 • gotowość do mobilności naukowej/dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działalności artystycznej w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia, na kierunkach Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuk Plastycznych oraz jednolitych studiach magisterskich na kierunki Grafika,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków.

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę*, w wymiarze 1 etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • wynagrodzenie zasadnicze zgodne z Regulaminem Wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatek projakościowy za szczególne osiągniecia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • środowisko pracy wspierające zrównoważony rozwój, oparte na zasadach różnorodności, równości i inkluzywności,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla osób zatrudnionych w Uniwersytecie i ich rodzin,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla osób zatrudnionych w Uniwersytecie i ich rodzin,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
 • *w Uniwersytecie pierwsza umowa o pracę z nauczycielem akademickim zawierana jest na czas określony, na okres do 4 lat.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • list motywacyjny,
 • życiorys naukowy (CV),
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (lub ich skany),
 • wykaz dorobku naukowego/osiągnięć artystycznych,
 • wykaz osiągnięć dydaktycznych,
 • wykaz osiągnięć popularyzatorskich,
 • inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji