Asystent stanowisko badawcze

Kolegium Nauk Medycznych
Uniwersytet Rzeszowski
 • Miejsce: Rzeszów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych lub biologicznych, uzyskany w jednostce innej niż Uniwersytet Rzeszowski lub odbycie co najmniej 10-miesięcznego, ciągłego i udokumentowanego stażu podoktorskiego w podmiocie innym niż Uniwersytet Rzeszowski i w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora;
 • stopień doktora uzyskany w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia 2024 r. (okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo okres ten można przedłużyć o liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet zamierzających przystąpić do konkursu – o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny;
 • kierownik projektu nie był promotorem ani promotorem pomocniczym rozprawy doktorskiej kandydata/tki na stanowisko Post-doc;
 • dorobek naukowy w obszarze medycyny translacyjnej, biologii komórkowej lub molekularnej, inżynierii genetycznej i lub mikrobiologii, w tym pracy z komórkami macierzystymi i mikroskopią fluorescencyjną, znajomość podejścia lentiwirusowego;
 • biegła znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikację z partnerami projektu i korzystanie z literatury naukowej.

Zakres obowiązków

 • generowanie konstruktów lentiwirusowych zawierających rekombinantowe różnokolorowe pochodne białka o zielonej fluorescencji (GFP) do znakowania fluorescyjnego modeli komórkowych;
 • prowadzenie hodowli komórkowych in vitro oraz przeprowadzanie eksperymentów dot. nowych metod sortowania komórek z wykrywaniem wyników za pomocą mikroskopii fluorescyjnej oraz czytnika przepływowego;
 • izolacja kwasów nukleinowych z pierwotnych kultur komórkowych;
 • analiza ekspresji genów przy użyciu metod Real Time-PCR i Western Blotting;
 • wykonywanie wyciszania genów z użyciem metody CRISPR/Cas9 w hodowlach komórkowych;
 • analizy danych genomicznych, transkryptomicznych i metagenomicznych;
 • dokumentowanie, opracowanie i wizualizacja wyników analiz według zasad HIPAA;
 • udział w przygotowaniu publikacji naukowych;
 • wsparcie kierownika projektu w opiece nad doktorantem uczestniczącym w przeprowadzaniu eksperymentów;
 • archiwizacja dokumentacji naukowej.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • życiorys naukowy (CV),
 • kwestionariusz osobowy,
 • autoreferat,
 • informacja o dorobku dydaktycznym, badawczym i organizacyjnym,
 • wykaz publikacji,
 • 2 opinie profesorów lub doktorów habilitowanych o kandydacie/tce,
 • oświadczenie kandydata/tki, że UR będzie jego podstawowym miejscem pracy,
 • oświadczenie kandydata/tki o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.).
 • poświadczenie lub informacja o poziomie znajomości języka angielskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (dyplom doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora)
 • inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w pracy naukowej wymienione w otwartym naborze.

Załączniki