Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Asystent w Katedrze i Klinice Neurologii Wieku Rozwojowego – zatrudnienie w wymiarze 3 / 4 etatu

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) oraz w Statucie Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Uchwała Senatu UMP nr 19/ 2019 z dnia 20 marca 2019 r.)

Zakres obowiązków

 • nauczyciel akademicki / pracownik badawczo - dydaktyczny

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • deklaracja przystąpienia do konkursu
 • życiorys zawierający informacje o wykształceniu, kwalifikacjach oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia wraz z danymi kontaktowymi
 • odpis dyplomu
 • karta kwalifikacyjna zawierająca ostatnią ocenę okresową dotychczasowej pracy naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i zawodowej uzyskaną w Uniwersytecie, a w przypadku braku takowej, ocena kierownika jednostki zatrudniającej; w stosunku do kandydatów spoza Uniwersytetu – opinia ostatniego pracodawcy
 • prawo wykonywania zawodu
 • informacja o dorobku naukowym zgodna z wymogami kryteriów zawartych w uchwale nr 236/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2019 r. poświadczoną przez bibliotekę naukową wraz z wykazem publikacji
 • informacja o dorobku dydaktycznym
 • oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art.113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668)
 • oświadczenie czy Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Neurologii Wieku Rozwojowego prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.”
 • ewentualnie inna dokumentacja

Załączniki